Hoe beleggen in vergrijzing?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Eind 2015 was het wereldnieuws: na 35 jaar zei China vaarwel tegen haar omstreden geboortepolitiek. Sinds 1980 was het namelijk verboden om meer dan één kind per gezin groot te brengen (er waren weliswaar uitzonderingen). Die maatregelen waren volgens de autoriteiten nodig om de populatiegroei niet te laten ontsporen. Opmerkelijk genoeg begon de overheid na het afvoeren van haar éénkindpolitiek al snel een campagne om … gezinsuitbreiding te stimuleren. Het “streefdoel” is vandaag zelfs drie kinderen per gezin. Een opvallende ommezwaai, maar wel een broodnodige. Want als de Chinezen minder onder de lakens duiken, zal de bevolking de komende decennia fors krimpen. Volgens de huidige projecties zouden er tegen 2100 zelfs bijna de helft minder Chinezen zijn dan vandaag. Het dalende geboortecijfer is geen exclusief probleem van China, of van Europa. Brazilië, Mexico, Argentinië, Turkije, Thailand, Bangladesh, Australië, Canada, de VS, Japan, Zuid-Korea … Ook in deze en veel andere landen is de fertiliteitsgraad - het verwachte aantal kinderen dat een vrouw zal krijgen - onder de grens van 2,1 gedoken. Die 2,1 is het niveau dat nodig is om een stabiele populatie te behouden zonder immigratie . Goed om weten: terwijl verschillende landen een tekort aan kinderen hebben, is het dalende geboortecijfer geen universeel fenomeen. De komende decennia neemt de wereldbevolking zelfs met 2 miljard mensen toe, waarvan ruim de helft in Afrika.

Vijftig tinten grijs

Een dalend geboortecijfer gaat natuurlijk hand in hand met die andere demografische verandering: vergrijzing. In 2000 was de verhouding tussen de beroepsactieve bevolking (20-64 jaar) en senioren (65 jaar en ouder) wereldwijd 100 tegen 12,8. Vandaag is die verhouding verschoven naar 100 tegen 18, en projecties suggereren dat die tegen 2070 100 tegen 36,4 zal zijn. Deze evolutie is vooral prominent in Europa en Noord-Amerika, waar voorspeld wordt dat er in 2070 56 senioren zullen zijn voor elke 100 werkenden. De groep van 65-plussers wordt niet alleen groter, ze wordt ook ouder dankzij de toenemende levensverwachting. Werd u in 1900 in Europa geboren, dan had u bij de geboorte een levensverwachting van minder dan 43 jaar. Vandaag is dat meer dan 77 jaar . Niet alleen in geïndustrialiseerde landen, maar ook in ontwikkelende landen leven mensen langer dan ooit tevoren. In 1900 bedroeg de levensverwachting bij geboorte wereldwijd 32 jaar. Vandaag is dat meer dan verdubbeld tot 73 jaar.

Vergrijzing komt met kansen voor beleggers

De vergrijzing zal ingrijpende gevolgen hebben voor individuen, bedrijven en overheden. Gepensioneerden zullen samen een steeds groter deel van de wereldwijde rijkdom en uitgaven in handen hebben. Daarmee zullen ook de consumptiepatronen veranderen, en bedrijven zullen hier meer rekening mee moeten houden. Ondertussen zullen overheden tegen hogere pensioen- en zorgkosten aankijken. Vergrijzing is een fenomeen dat zich nu zowel in geïndustrialiseerde als opkomende markten voordoet, en de trend versnelt. Deze ongekende wereldwijde demografische verschuiving brengt echter niet alleen uitdagingen, maar ook kansen voor beleggers.

Vastgoed

Met een toenemend aantal ouderen ontstaat er een grotere vraag naar woningen die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften. Dit betekent een groeiende markt voor seniorenresidenties, verpleeghuizen, en woningen met toegankelijkheidsvoorzieningen. Tegelijkertijd zorgt de trend van 'downsizing', waarbij ouderen kleinere, onderhoudsvriendelijke woningen zoeken, voor kansen in de vastgoedmarkt.

Gezondheidszorg

De gezondheids- en welzijnssector staat voor een druk tijdperk door de vergrijzing. Een ouder wordende bevolking betekent een hogere vraag naar medische diensten, medicijnen, en gezondheidstechnologie. Dit biedt kansen voor beleggingen in farmaceutische bedrijven, biotechnologie, medische apparatuur en zorginstellingen.

Vrije tijd

Veel gepensioneerden hebben de tijd, geld en gezondheid om een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten te ondernemen. Dit omvat reizen, sport, entertainment, hobbygerelateerde producten en educatieve diensten. De vraag naar leeftijdsvriendelijke en toegankelijke vrijetijdsactiviteiten zal naar verwachting toenemen.

Automatisering

De vergrijzing kan leiden tot arbeidstekorten, waardoor de vraag naar automatisering en AI-toepassingen toeneemt. Bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor automatisering in de productie, dienstensector, en zelfs in de thuiszorg voor ouderen, kunnen een opportuniteit bieden. Deze technologieën kunnen helpen de efficiëntie te verhogen en de afhankelijkheid van menselijke arbeid te verminderen, wat cruciaal kan zijn in een wereld met een krimpende beroepsbevolking.

Financiële services

Ten slotte biedt de financiële sector kansen in een vergrijzende samenleving. Het vooruitzicht van een langer pensioen creëert een sterke stimulans om te sparen, vooral in landen waar de sociale vangnetten beperkt zijn. Ouderen hebben specifieke financiële behoeften, waaronder pensioenplanning, vermogensbeheer, en erfenisplanning. Financiële instellingen en adviesbureaus die zich specialiseren in diensten voor senioren kunnen goed gepositioneerd zijn om te profiteren van deze groeiende markt.

Hoe beleggen in vergrijzing?

Beleggen in vergrijzing kan op verschillende manieren. Welke eventueel geschikt is, hangt onder meer af van uw risico-appetijt, kennis van het thema en tijd die u in uw beleggingen wil steken. ● Thematische beleggingsfondsen: er bestaan beleggingsfondsen die zich specifiek richten op de ouder wordende populatie. Deze fondsen beleggen in een portfolio van bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg, seniorenwoningen, vrijetijdsbesteding en/of andere industrieën die profiteren van de vergrijzende bevolking. Het voordeel van deze fondsen is dat ze diversificatie bieden binnen het thema. ● Thematische ETF's (Exchange Traded Funds) of trackers: deze producten volgen de prestaties van een index die bestaat uit bedrijven die baat hebben bij de vergrijzing. Dit kan een kosteneffectieve manier zijn om blootstelling te krijgen aan deze trend. ● Individuele aandelen: voor de meer ervaren belegger kunnen directe beleggingen in individuele bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg, seniorenwoningen, vrijetijdsbesteding en/of andere industrieën die profiteren van de vergrijzende bevolking aantrekkelijk zijn. Dit vereist echter grondige kennis van de markt en het vermogen om de juiste bedrijven te identificeren.

Op zoek naar trackers of fondsen rond het thema vergrijzing?

● Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be ● Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN ● Vink Tracker en/of Fonds aan ● Zoek op de term Ageing

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren