Is India het nieuwe China?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

In 2013 was India de tiende grootste economie ter wereld. Anno 2023 is het land al opgeschoven naar de vijfde stek. Terwijl de VS (1) en China (2) vandaag nog ver buiten bereik liggen, zien Japan (3) en Duitsland (4) het land ondertussen wél steeds dichter in de achteruitkijkspiegel komen. De verschroeiende groeicijfers - 9% groei in 2021 en 7% in 2022 - hebben ook de interesse bij beleggers aangewakkerd. Zowel de modale Indiase als buitenlandse belegger vinden de jongste jaren vlot de weg naar de financiële markten. Ook dit jaar rijgen de Indiase beurzen de records weer vlot aaneen. Economen verwachten dat de groeispurt voor India nog lang niet voorbij is (en dus ook het beleggingspotentieel). Volgens prognoses zal India’s bruto binnenlands product (dat is de totale waarde van alle goederen en diensten die elk jaar wordt geproduceerd) de komende jaren nog verdubbelen: van 3.500 miljard USD in 2023 naar 7.500 miljard USD in 2031. Op die manier zou het land straks de op twee na grootste economie ter wereld kunnen worden. Hoewel de economische verwachtingen hooggespannen zijn, heeft India ook heel wat pijlen op zijn boog om die klus met succes te klaren. Een introductie …

1. Demografische voorsprong: op naar 1,6 miljard Indiërs

India kan zich beroepen op een enorme populatie. Het land telt ondertussen meer dan 1,4 miljard inwoners, en stak China in 2023 nog voorbij als ’s werelds meest bevolkte land (beide landen zijn goed voor een derde van de wereldbevolking). Hoewel de Chinese economie vandaag vijf keer groter is dan die van India, zal de bevolkingsgroei in India de kloof wellicht mee helpen verkleinen. India heeft immers nog een groeischeut voor de boeg. De komende 50 jaar zal de bevolking verder aandikken tot 1,6 miljard. Om dat in perspectief te plaatsen: in 2070 zullen er in India evenveel mensen wonen als in het jaar 1900 op de hele planeet! Terzelfder tijd zal de Chinese bevolking vanaf 2024 krimpen om tegen 2100 onder de 800 miljoen te duiken. En terwijl zowel de VS, Europa als China aankijken tegen een vergrijzingsgolf, is daar in India nog lang geen sprake van. De mediane leeftijd in India ligt vandaag onder de 29 jaar; in China cirkelt het rond de 38 jaar. India beschikt dus over een hele grote groep jonge werkkrachten die de economische locomotief kunnen aanvuren. Een groep die bovendien nog elke dag groter wordt. Interessant is dat de omvang van de Indiase beroepsbevolking vandaag gelijk is aan die van China in 2007. Ook het totale bbp en het bbp per inwoner liggen in dezelfde lijn. Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Hoewel India over een enorm demografisch dividend beschikt, wordt dat nog niet ten volle benut. Terwijl de opleidingsgraad stijgt, dobbert de jongerenwerkloosheid al jaren rond de 25 à 30%. Daarnaast bedraagt de participatiegraad van Indiërs op arbeidsgeschikte leeftijd amper 41%. Anders gezegd: van alle Indiërs die kunnen werken is amper vier op de tien (officieel/effectief) aan de slag. De participatiegraad van vrouwen in het arbeidscircuit ligt op 24%.

Plan de travail 1India 1

2. Infrastructuur: alle wegen leiden naar Delhi

De Indiase regering investeerde de voorbije jaren stevig in infrastructuur. Zo kwam er de afgelopen 10 jaar meer dan 70.000 kilometer aan wegen bij, en het netwerk aan snelwegen is vandaag de helft langer dan in 2013. In dezelfde tijdspanne verdubbelde ook het aantal passagiers op binnenlandse vluchten. Er beweegt dus aardig wat. Sinds 2019 heeft elk gezin in India ook toegang tot elektriciteit. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 waren stopcontacten en lichtschakelaars nog voorbehouden voor slechts 60% van de Indiase gezinnen. Niet alleen bobijnen met stroomkabels werden het voorbije decennium aan een sneltempo uitgerold. Ook aan de watervoorzieningen werd en wordt stevig gesleuteld. De overheid mikt erop om in 2024 in elk huis in India drinkwater uit de kraan te hebben, zelfs in de meest afgelegen dorpen. De uitbouw van deze basisvoorzieningen betekent vooral een grote vooruitgang voor gezinnen in landelijke gebieden. Tijd die vroeger gespendeerd werd om brandhout te sprokkelen of water te halen, kan nu ingezet worden voor productievere doeleinden, wat een aanzienlijke impact heeft op de economische zelfstandigheid van deze gezinnen. De stroomvoorzieningen zijn niet alleen toegankelijker geworden, India levert ook inspanningen om haar energiemix te verduurzamen. Steenkool en olie hebben tot nu toe gediend als fundament van India's industriële groei en modernisering. Maar er (b)lijkt een koersverandering bezig. Het land wil enerzijds duurzame economische ontwikkeling bevorderen (weg van koolstofintensieve industrie), en anderzijds de energiezekerheid verhogen omdat het land veel fossiele brandstoffen importeert. Hoewel steenkool nog steeds goed is voor 68% van de energiebevoorrading en investeringen in fossiele brandstoffen nog steeds gesubsidieerd worden, klimt ook het aandeel van hernieuwbare energie. Vandaag bedraagt dat aandeel 28% (exclusief nucleair). Tegen 2030 mikt het land op een aandeel van meer dan 60% hernieuwbare energie, vooral via zonne- en windenergie. De uitbouw van al deze infrastructuur (en de grote pool aan goedkopere arbeidskrachten) werkt ook als een magneet op buitenlandse bedrijven. Dit wordt onderstreept door de indrukwekkende toename van 400% in de totaalwaarde van aangekondigde Europese en Amerikaanse investeringen in India tussen 2021 en 2022. Ook China en de coronacrisis hebben hierbij natuurlijk ‘een handje geholpen’. Terwijl heel wat grote bedrijven hun afhankelijkheid van China proberen terug te schroeven (geopolitieke spanningen, diversificatie van toeleveringsketens …) lijkt India hier een graantje van mee te pikken. Zo investeerden bekende namen zoals Apple, Samsung, Alphabet en Foxconn de jongste jaren al stevig in India, ten koste van China. Dat betekent nog niet dat India binnenkort de nieuwe “fabriek van de wereld” zal zijn: het land is vandaag nog maar goed voor een magere 2% van de wereldwijde export van goederen, terwijl China ongeveer 15% voor haar rekening heeft. De stevige overheidsinvesteringen komen natuurlijk ook met een zwaardere schuldenlast. De overheidsschuld beloopt volgens het IMF meer dan 83% van het bbp (ter referentie: China 77%, VS 121%, België 105%). In 2000 was dat in India nog 73% van het bbp. In vergelijking met andere groeilanden is de schuldgraad relatief groot, maar vooral de stijgende schuldgraad van de Indiase huishoudens valt op. De schulden bij gezinnen lopen intussen op tot 35% (ter referentie: China 61%, VS 74%, België 60%), terwijl ze in 2000 amper 2,5% bedroegen.

3. Digitalisering

De Indiase IT-dienstverlenings- en outsourcingsector verdubbelde de afgelopen tien jaar in omvang. Deze groei heeft India mee helpen katapulteren naar de vijfde plaats op de wereldranglijst van dienstenexporteurs. Een wereldwijde schaarste aan IT-specialisten, gecombineerd met de verschuiving naar cloudgebaseerde dienstverlening, suggereert dat deze opwaartse trend waarschijnlijk zal aanhouden. India's grootste probleem is nu om talent te vinden. Er werken al zo'n 5 miljoen mensen in de technologiesector en de jobmarkt voor alles wat naar tech en software smaakt, staat roodgloeiend. Het techvriendelijke klimaat blijkt ook een vruchtbare bodem te zijn voor startups en unicorns (een start-up met een marktwaardering van minimaal 1 miljard USD). India heeft op dit moment de op twee na grootste kudde aan unicorns, na de VS en China. Geholpen door haar sterke IT-sector heeft de overheid ondertussen de meeste van haar diensten gedigitaliseerd. Op UMANG, de superapp van de overheid, zijn maar liefst 1.745 services beschikbaar voor burgers: subsidies aanvragen, een medisch dossier bijhouden, belangrijke documenten in een digitale kluis bewaren, dossiers bij de rechtbank opzoeken … het kan allemaal op één platform. De voorbije jaren rolde de overheid ook een biometrisch identificatiesysteem uit voor alle Indiërs, Aadhaar genoemd. Via iris- en vingerafdrukherkenning kreeg elke Indiër een Aadhaar ID, bestaande uit een uniek 12-cijferig nummer. Het lijkt wat op een rijksregisternummer, maar dan wel eentje met veel praktische toepassingen. Zo levert de Aadhaar niet alleen een bewijs van identiteit en woonplaats, Indiërs kunnen er zich ook mee identificeren en inloggen op allerhande platforms (wat vergelijkbaar met onze Itsme). Het identificatienummerkan ook gelinkt worden aan een mobiel nummer en een gratis bankrekening. Het ambitieuze project is een sprong voorwaarts voor India in het digitaliseren en stroomlijnen van haar (logge en bureaucratische) overheidsdiensten. Ook UPI - Unified Payments Interface - is het vermelden waard. Het is een toepassing die alle Indiase banken en rekeninghouders via hun mobiele nummer met elkaar verbindt. Dankzij UPI kunnen Indiërs gratis en naadloos met hun smartphone geld overmaken naar elkaar of naar bedrijven, bij welke bank ze ook klant zijn. De dienst is ontzettend populair: alleen al in juli 2023 werden er 10 miljard transacties geregistreerd. Daarmee is het ’s werelds meest succesvolle digitale betaaltoepassing.

Plan de travail 1India 2

4. Financiële inclusie

Dankzij de digitaliseringsgolf zijn miljoenen mensen ondertussen geïntegreerd in het Indiase banksysteem. In minder dan 10 jaar hebben meer dan 500 miljoen Indiërs een gratis bankrekening geopend (helaas niet bij ons, dan kregen ze niet alleen een gratis rekening maar ook 5 eurocent per verrichting ;-) ).

Van Kerala tot Rajasthan: elke Indiër kan zo’n gratis rekening openen bij een bank naar keuze. Het zorgt er niet alleen voor dat iedereen toegang kan krijgen tot reguliere bankdiensten. Het zorgt er onrechtstreeks ook voor dat de bureaucratie gekortwiekt wordt (uitkeringen worden bijvoorbeeld rechtstreeks op de rekening gestort) en dat corruptie wordt teruggedrongen. Het digitale spoor maakt het veel moeilijker om geldstromen te verduisteren of om te rommelen met uitbetalingen. De formalisering van het bankwezen hebben de jongste jaren ook geleid tot meer aandacht voor beleggen bij de modale Indiër. Het aantal effectenrekeningen beloopt nu meer dan 127 miljoen en is alleen al in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dat betekent dat bijna 1 op de 10 Indiërs vandaag belegt. Ook de opkomende middenklasse is een troefkaart voor de economische ontwikkeling van India. Vandaag behoren al ruim 430 miljoen Indiërs tot deze groep (gezinsinkomen tussen 6.700 en 40 000USD per jaar). Dat stemt ongeveer overeen met een derde van de bevolking. De toenemende koopkracht en consumptie van deze groep (60% van het bbp is voor rekening van particuliere consumptie) zal de komende jaren ook helpen om de binnenlandse vraag te blijven ondersteunen.

Tot slot

India staat op een fascinerend kruispunt. Het land heeft het potentieel om op te klimmen als een wereldwijde economische kracht, maar om die droom te realiseren moet er nog op diverse fronten werk worden verricht. De uitdagingen zijn groot, en het succes is niet gegarandeerd. Maar als er één ding is dat de afgelopen tien jaar heeft aangetoond, is het dat India niet onderschat mag worden. Het zal interessant zijn om te zien hoe het land de komende jaren doorheen deze mix van kansen en uitdagingen zal navigeren. Beleggen in India?

Beleggen in een groeiland als India komt met kansen, maar ook met risico’s. Een mogelijke manier om de risico’s te spreiden is door gediversifieerd te beleggen met een tracker of beleggingsfonds.

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN
  • Vink Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek op de term India

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren