Moet u belasting op spaargeld en beleggingen betalen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Heeft u als particulier beleggingen of spaargeld? Dan dient u de inkomsten daaruit in principe niet aan te geven aan de fiscus. Al gelden er enkele uitzonderingen waarbij u wél aangifteplicht heeft. We overlopen ze hieronder.

Spaargeld en belasting

De overheid reglementeert spaarrekeningen. Daarom is er een vrijstelling van belasting op de interesten ervan. In 2024 ligt die vrijstelling op 1020 euro per persoon, maar dat bedrag kan jaarlijks veranderen (code 1151/2151 in uw aangifte).

Kreeg u in 2023 méér dan 980 euro (dat was het bedrag in 2023) interesten op uw Belgisch(e) spaarboekje(s) en werd er geen roerende voorheffing ingehouden? Dan moet u het bedrag boven de 980 euro aangeven. Daarop betaalt u 15% belasting. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u meerdere spaarrekeningen hebt bij dezelfde bank of bij verschillende banken, en de optelsom van de interesten de grens van 980 euro overschrijdt. Staat het spaarboekje op naam van 2 gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een dubbele vrijstelling tot 1.960 euro per jaar (voor 2024 is dat 2040EUR ).

Roerende voorheffing op spaargeld

Wanneer u het grensbedrag overschrijdt, moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden op uw interesten. In een fictief geval ziet dat er zo uit:

empty-headerempty-header
Basisrente
2.000 euro
Roerende voorheffing te betalen op
2.000 euro - 980 euro (vrijstelling) = 1.020 euro
Roerende voorheffing bedraagt
1.020 euro x 15% = 153 euro
Nettorente
2.000 euro - 153 euro = 1.847 euro

Wat met belastingen op spaargeld op een buitenlandse rekening?

Heeft u een buitenlandse spaarrekening, dan moet u eveneens de ontvangen interesten boven de 980 euro per persoon aangeven. U dient deze interesten bovendien samen te tellen met die op eventuele Belgische spaarrekeningen.

Opgelet: wanneer u op eender welk moment een buitenlandse zicht-, spaar- of effectenrekening heeft gehad, moet u dit aangeven. Check de ISIN-code. Begint die niet met ‘BE’, dan is het een buitenlands fonds. Is het een buitenlands beleggingsfonds? Controleer dan of het fonds als vennootschap of beleggingsfonds is opgericht. Deze info vindt u in het factsheet of het prospectus. Vindt u bij de juridische vorm ‘beleggingsfonds’ in plaats van ‘beleggingsvennootschap’, dan moet u de inkomsten aangeven. (Code 1075 in uw aangifte)

Op sommige buitenlandse fondsen wordt de roerende voorheffing niet automatisch ingehouden. Bij de buitenlandse Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF), bijvoorbeeld. Nochtans moet u deze wel betalen. De meeste fondsbeheerders bieden op hun website een module of calculator waarmee u het aan te geven bedrag exact berekent (code 1444 / 2444 in uw aangifte). Een effectenrekening in het buitenland? Ook dan moet u de ontvangen roerende inkomsten (dividenden en interesten) aangeven, want hierop is nog geen Belgische roerende voorheffing ingehouden. Op deze dividenden roerende inkomsten dreigt u veel belastingen te moeten betalen: een keer in het land waar u uw effectenrekening heeft en een keer (30%) in België (code 1444 / 2444 in uw aangifte).

Belasting op beleggen

Ook wie een deel van zijn privévermogen belegt, ontsnapt niet aan de fiscus. Want bij elke transactie of dividenduitkering betaalt u aan de staat.

Wie aandelen koopt via een bank of beursvennootschap betaalt een taks op beursverrichtingen (TOB). Voor beursgenoteerde aandelen gaat het over 0,35% van de transactiewaarde, met 1.600 als plafond. U betaalt geen belastingen wanneer u intekent op een aandeel dat voor het eerst wordt uitgegeven (bv. een beursintroductie). Wanneer u een aandeel verkoopt, betaalt u opnieuw beurstaks, ongeacht of u verkoopt met winst of verlies. Belgische banken of beursvennootschappen houden de beurstaks onmiddellijk in en storten die door wanneer de transactie via hen verloopt. Voor buitenlandse banken moet u zelf die taks betalen.

Roerende voorheffing op dividenden: als het bedrijf waarvan u aandelen bezit, dividenden uitkeert via een Belgische bank, dan houdt die bank de onroerende voorheffing van 30% in. Hiervan kan u een deel terugvorderen. Krijgt u dividenden uitgekeerd via een buitenlandse bank, dan houdt die geen Belgische roerende voorheffing in. Die moet u verplicht zelf aangeven. Bovendien wordt een dividend van een buitenlands aandeel dubbel belast, want naast de Belgische belasting is er ook nog de lokale bronbelasting.

Wanneer u als een goede huisvader aandelen verkoopt met winst, blijft dit in principe onbelast. Behalve wanneer u regelmatig aankoopt en verkoop met de bedoeling winst te maken. Dan worden die gerealiseerde meerwaarden gezien als een divers inkomen, wat belast wordt tegen 33%. Of het om een divers inkomen gaat, wordt geëvalueerd volgens bepaalde factoren. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen het geïnvesteerde bedrag en het vermogen van de investeerder of de frequentie van de transacties. Geleden minwaarden zijn niet aftrekbaar.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren