Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn CRS en wie is erbij betrokken?

Wat is de CRS?

Op verzoek van de G20 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een gemeenschappelijke norm voor gegevensuitwisseling opgesteld om belastingontduiking te vermijden en fiscale transparantie te bevorderen.

Die internationale norm voor gegevensuitwisseling (Common Reporting Standard, 'CRS') vraagt de ondertekenende staten, waaronder België, om hun financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, makelaars ...) te verplichten om:

 • informatie te verzamelen over de rekeninghouders en economische begunstigden van bepaalde entiteiten waarvan de fiscale woonplaats in een ander land ligt dan het land waar de financiële instelling is gevestigd; en
 • die informatie door te spelen aan de lokale belastingadministratie. Die zal de informatie dan doorgeven aan de belastingadministratie van het land waar de belastingplichtigen hun fiscale woonplaats hebben. Die belastingadministratie kan de inkomsten dan belasten volgens de nationale fiscale wetgeving in het fiscale verblijfland van de begunstigde.

De Europese Unie keurde eind 2014 een richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC) goed om op het niveau van de Europese Unie een wettelijk kader te scheppen voor de CRS. De invoering van de CRS onder de DAC vereist dat alle informatie die volgens de Europese richtlijn over de spaarfiscaliteit moet worden uitgewisseld, volgens de DAC moet worden uitgewisseld. De Europese Raad heeft op 10 november 2015 de richtlijn over de spaarfiscaliteit ingetrokken om over een geharmoniseerd kader te beschikken met het oog op de automatische uitwisseling van financiële informatie. Zo is het mogelijk om alle extra juridische of administratieve onzekerheid voor de fiscale overheden en ondernemingen te vermijden bij de toepassing van de nieuwe transparantieregels.

België heeft de CRS ingevoerd bij wet van 16 december 2015 waardoor de Belgische financiële instellingen verplicht worden om vanaf  2017 financiële inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken die vervolgens door België aan de deelnemende CRS-landen zullen worden verstuurd.

Op wie heeft CRS betrekking?

De informatieuitwisseling heeft betrekking op alle Keytrade Bank cliënten (natuurlijke personen of rechtspersonen) die fiscaal inwoner zijn van een ander CRS-land dan België. De informatieuitwisseling heeft ook betrekking op de rekeningen van rechtspersonen wanneer deze uiteindelijke begunstigden heeft die fiscaal inwoner zijn van een ander CRS-land dan België.

Welke informatie moet Keytrade Bank meedelen aan de FOD Financiën en zal automatisch worden uitgewisseld?

Keytrade Bank moet voor elke te rapporteren rekening de volgende gegevens meedelen aan de FOD Financiën: In geval van een natuurlijke persoon die rekeninghouder is:

 • de naam, het adres, het (de) rechtsgebied(en) waarvan die persoon inwoner is, het of de fiscal(a)l(e) identificatienummer(s) (TIN), de geboortedatum en geboorteplaats van ieder te rapporteren persoon.

In geval van een rechtspersoon die rekeninghouder en een te rapporteren persoon is:

 • de naam, het adres, het (de) rechtsgebied(en) waarvan die peroon inwoner is, het of de fiscal(a)l(e) identificatienummer(s) (TIN) van die rechtspersoon.

In geval van een rechtspersoon die rekeninghouder is en waarvoor blijkt dat een of meer uiteindelijke begunstigden, te raporteren personen blijken te zijn:

 • de naam, het adres, het of de fiscal(a)l(e) identificatienummer(s) (TIN) van die rechtspersoon en het (de) rechtsgebied(en) waarvan zij inwoner is, alsook
 • de naam, het adres, het of de fiscal(a)l(e) identificatienummer(s) (TIN) en de geboortedatum en geboorteplaats, van iedere te rapporteren uiteindelijke begunstigde en het (de) rechtsgebied(en) waarvan hij inwoner is.

De andere mee te delen gegevens betreffen (zowel voor natuurlijke als rechtspersonen):

 • de rekeningnummers,
 • de saldi of waarden van de rekeningen per 31 december,
 • de totale bruto-inkomsten (vb. ontvangen intresten en dividenden) gestort of gecrediteerd in een kalenderjaar,
 • de totale bruto-opbrengsten van o.a. de verkoop, terugbetaling en afkoop van effecten gestort of gecrediteerd in een kalenderjaar. 

In geval van een rekeningafsluiting in de loop van het jaar waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft dient Keytrade Bank de identificatiegegevens van de cliënt en de totale bruto-inkomsten en ?opbrengsten van de rekening mee te delen. Met betrekking tot de tegoeden moet Keytrade Bank ?0,00? als rekeningsaldo rapporteren en het feit dat de rapportering betrekking heeft op een afgesloten rekening.

Hoe werkt het?

De informatie van een cliënt wordt door zijn financiële instelling doorgegeven aan de lokale belastingadministratie. Zij speelt de informatie van de cliënt vervolgens door aan de belastingadministratie in het land waar hij zijn fiscale woonplaats heeft. Er is een jaarlijkse gegevensuitwisseling.

Wat is het fiscale identificatienummer (FIN)?

Een fiscaal identificatienummer (FIN) is een identificatienummer dat gebruikt wordt voor fiscale doeleinden. Een FIN wordt meestal  toegekend door uw fiscale administratie.

Opgelet: niet alle landen kennen een fiscaal identificatienummer toe.

Via onderstaande linken vindt u per land meer informatie omtrent het fiscaal identificatienummer: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl

U kunt ook terecht bij de belastingadministratie in het land van uw fiscale woonplaats.

Als u ons uw FIN nog niet hebt meegedeeld (bijvoorbeeld in het kader van de rekeningopening), zal het u in de loop van 2016-2017 worden gevraagd.

Vanaf wanneer zal België de gegevens uitwisselen?

Een vijftigtal landen, inclusief de lidstaten van de Europese Unie, zullen de financiële informatie over het kalenderjaar 2016 verzamelen en die gegevens vanaf 2017 uitwisselen. Andere landen zullen de gegevens van 2017 in 2018 beginnen uit te wisselen.

Het koninklijk besluit van 14 juni 2017 heeft de lijst van deelnemende rechtsgebieden, buiten de Europese Unie, vastgelegd waarmee België voor de eerste keer in  2017 en in 2018 inlichtingen zal uitwisselen:  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2017-06-19&numac=2017012698&caller=summary.

Welke rechtsgebieden hebben zich verbonden tot een AUTOMATISCHE gegevensuitwisseling in het kader van de Common Reporting Standard?

Een honderdtal rechtsgebieden hebben ingestemd met het principe van de CRS. De uitwisseling vindt plaats als het land waar de cliënt een of meer rekeningen aanhoudt en zijn woonstaat allebei lidstaten zijn van de Europese Unie of ondertekenende landen zijn van een multilaterale of bilaterale overeenkomst dat de automatische uitwisseling van gegevens voorziet. De lijst met landen is beschikbaar op de website van de OESO: http://www.oecd.org/Tax/Transparency/AEOI-Commitments.pdf.

Wat betekent dit voor u?

CRS verplicht Keytrade Bank om na te gaan of haar cliënten - rekeninghouders en de uiteindelijke begunstigden van bepaalde rechtspersonen - belastingplichtig zijn in een ander CRS-land. Keytrade Bank kan zich hierbij baseren op de informatie en documenten die aan de bank werden verstrekt door de cliënt bij de aanvang of in de loop van de bankrelatie.

Daarnaast dient Keytrade Bank haar cliënten te contacteren indien :

 • er aanwijzingen zijn dat ze hun fiscale woonplaats hebben in een ander CRS-land (fiscaal inwoner van een ander CRS-land, actueel correspondentie- of woonadres in een ander CRS-land, telefoonnummer(s) van een ander CRS-land, volmacht aan een persoon met adres in een ander CRS-land),
 • het rechtspersonen zijn die hun CRS-statuut moeten verduidelijken en/of hun economische begunstigden moeten identificeren.

Cliënten-natuurlijke personen zullen gevraagd worden een zelfcertificatieformulier in te vullen. Aan vennootschappen vragen wij de gegevens betreffende vennootschap en hun uiteindelijke begunstigden te actualiseren. Zo kunnen wij nagaan of u belastingplichtig bent in een ander CRS-land.

Als u geen gevolg geeft aan onze vraag tot zelfcertificatie zullen wij u behandelen als een fiscaal inwoner van elk CRS-land waarvoor een aanwijzing wordt aangetroffen.

Ik ben geen niet-inwoner maar heb toch een mail ontvangen met vraag tot zelfcertificatie. Waarom?

Meerdere redenen zijn mogelijk. We vermelden er hier 3:

 • Is uw dossier in orde? Heeft u Keytrade Bank geïnformeerd over een verhuis en een wijziging van uw fiscaal statuut? Gelieve het formulier in te vullen om uw gegevens te actualiseren.
 • U bent rekeninghouder van verschillende bankrelaties. U bent in het bijzonder rekeninghouder/lid van een gemeenschappelijke rekening, beleggingsclub of onverdeeldheid. Keytrade Bank beschikt niet over een e-mailadres van alle rekeninghouders/leden. U heeft een e-mail ontvangen met vraag tot zelfcertificatie omdat minstens één van de rekeninghouders/leden  mogelijks een niet-inwoner is. Gelieve de e-mail door te sturen naar de betrokken rekeninghouder/het betrokken lid met de vraag Keytrade Bank de zelfcertificatie te bezorgen.
 • U heeft een volmacht gegeven aan een persoon met een adres in een ander land dan België. CRS vraagt aan de banken om na te gaan of de houder van een rekening met een volmacht aan een niet-inwoner wel de uiteindeljke begunstigde is van de tegoeden op de rekening. De rekeninghouder moet een zelfcertificatie invullen om te bevestigen dat hijzelf de uiteindelijke begunstigde is van de tegoeden op de rekening en niet de gevolmachtigde.