Een stand van zaken na de Russische inval in Oekraïne

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

In de laatste dagen van februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne aan. Dat deze actie grote gevolgen had voor de financiële markten hoeven we niet te onderstrepen. Ook economisch zal deze geopolitieke crisis sporen nalaten. In deze korte analyse staan we even stil bij de impact op de wereldeconomie en de rotaties op de financiële markten.

De Russische inval in Oekraïne is nog jong en de economische impact zal nog een ganse tijd duren. Maar om een eerste impact te zien, kijken we voor onze economische indicatoren vooral naar de evolutie van het internationale producentenvertrouwen. Dit internationale producentenvertrouwen wordt weergegeven door de J.P.Morgan Global Manufacturing PMI. Deze indicator komt tot stand op basis van een vragenlijst onder 13500 bedrijven wereldwijd. Voor de laatste stand van deze indicator (gepubliceerd op 1 maart 2022) werd de vragenlijst uitgestuurd in de eerste weken van februari 2022. De oorlog was toen nog niet aan de gang, maar de wereldwijde ongerustheid was al wel sterk aanwezig. In februari 2022 bereikte de J.P.Morgan Global Manufacturing PMI een niveau van 53,2 punten. Dat is licht hoger dan in januari 2022 (53,2 punten) en boven 50 punten (wat wijst op expansie van de industriële activiteit).

Grafiek 1: evolutie van het internationale producentenvertrouwen in de industrie

The evolution of global manufacturing confidence in industry
Bron: IHS Markit

 

Als we verder even kijken naar de verschillende subindices van de J.P.Morgan Global Manufacturing PMI zien we weinig reden om nerveus te worden voor de nabije economische toekomst. Zo zien we een mooie stijging van de huidige productie (output) en de nieuwe bestellingen (new orders) bij de bedrijven. Kijk hiervoor in de groene box in tabel 1. Wat wel onze aandacht verdient, is het blijvend hoge peil van de prijzen (rode box in tabel 1). Maar dit is niet nieuw: de wereldeconomie kampt al een hele tijd met hoge inflatiecijfers en de crisis zal deze trend enkel maar versterken door de continue stijging van de olieprijs!

Tabel 1: subindices J.P.Morgan Global Manufacturing PMI

J.P.Morgan Global Manufacturing PMI sub-indices
Bron: IHS Markit

 

Tot op heden zien we nog geen negatieve impact van de internationale crisis op het ondernemersvertrouwen. Toch moeten we in de komende weken rekening houden met:

  • zowel de olieprijs als de prijs voor landbouwgrondstoffen. Die zijn verder gestegen door het conflict in Oekraïne. Dit zal ongetwijfeld de inflatie verder de hoogte injagen en kan een negatieve impact hebben op de particuliere consumptie in het Westen.
  • De logistieke keten. Die is verstoord voor bedrijven die zaken doen met Rusland. Dat kan een negatieve impact hebben op de industriële productie.
  • Een koersdaling op de internationale beurzen. Dat zou voor een negatief effect kunnen zorgen omdat beleggers zich “minder rijk” voelen.

Op economisch vlak zien we nog niet onmiddellijk een impact, op de financiële markten is de impact wel degelijk zeer groot. Zoals verwacht doken de beurzen lager en kozen beleggers voor defensieve activaklassen zoals goud. Op de internationale beurzen gingen de koersen lager: een belangrijk kenmerk voor de ontwikkeling van de belangrijkste beursindices is dat ze allemaal onder hun 200-daagsgemiddelde zijn gedoken! Het 200-daagsgemiddelde (de som van de slotkoersen van de afgelopen 200 dagen gedeeld door 200) geldt als een trendindicator. Als de koers van een aandeel of index boven dit gemiddelde ligt, wijst dit op een stijgende trend. Wanneer het eronder ligt, spreken we van een dalende trend. Vaak wordt er aanbevolen om uw aandelenblootstelling wat af te bouwen als de koersen onder het 200-daagsgemiddelde duiken. Het loont in de huidige omstandigheden om wat minder aandelenblootstelling en wat meer cash te hebben in de portefeuille. In grafieken 2 en 3 zien we evolutie van de Euro Stoxx 50 (de 50 belangrijkste aandelen uit de eurozone) en de Nasdaq (die de belangrijkste Amerikaanse technologieaandelen omvat) met hun respectievelijke 200-daagsgemiddelden.

Grafiek 2: Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50
Bron: Big Charts

 

Grafiek 3: Nasdaq

Nasdaq
Bron: Big Charts

 

Beleggers hebben op de verkoopknop gedrukt voor aandelen maar onder andere de goudprijs heeft wel op kopers kunnen rekenen. In grafiek 4 ziet u duidelijk de stijgende trend voor goud: het edele metaal noteert mooi boven het 200-daagsgemiddelde. Dit geldt ook voor heel wat andere grondstoffen: zowel de olieprijs als de prijzen voor industriële metalen en landbouwgrondstoffen zitten in een stijgende trend. Niet onlogisch vermits Rusland een belangrijke producent en exporteur van heel wat basisgrondstoffen is. En Oekraïne wordt beschouwd als de graanschuur van de wereld !

Grafiek 4: goudprijs

Gold price
Bron: Big Charts

Grafiek 5: industriële metalen

Industrial metals
Bron: Big Charts

 

Conclusie

Op macro-economisch vlak zien we tot op heden meer van hetzelfde. Hiermee bedoelen we dat de economische groei op peil blijft en de inflatie hoog. Dat is een thema dat al maanden meegaat en door de geopolitieke crisis nog niet veranderd is. Het wordt wel uitkijken in de komende weken hoe het conflict het consumentenvertrouwen gaat beïnvloeden. Want als de consument minder gaat uitgeven, zal er ongetwijfeld een dip in de industriële activiteit komen.

Op de financiële markten zien we een daling van de beurzen enerzijds en een stijging van de goudprijs en industriële metalen anderzijds. Een belangrijk gegeven is wel dat heel wat toonaangevende indices zich momenteel onder hun 200-daagsgemiddelde bevinden. Dit wijst op een dalende trend en daarom vinden we het niet onlogisch om wat meer cash in de portefeuille te hebben door aandelenposities af te bouwen. We zouden pas terug in aandelen stappen bij een stijging boven dit 200-daagsgemiddelde.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren