Hoe kunnen we u helpen?

Wat is SEPA direct debit?

Wat wordt bedoeld met SEPA?

SEPA is de afkorting van 'Single European Payments Area' en heeft betrekking op de landen van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. Deze landen vormen een ééngemaakte Europese betaalruimte waarin burgers en bedrijven op een uniforme wijze hun bankverrichtingen (via overschrijving, domiciliëring of betaalkaart) kunnen afhandelen.

Concreet wil dat onder andere zeggen dat u sinds 1 februari 2014 voor overschrijvingen in EUR naar een rekening binnen de SEPA-zone steeds van het IBAN-nummer van de begunstigde gebruik dient te maken, alsook van de bijhorende BIC van de bank van de begunstigde.

Meer informatie over SEPA vindt u hier.

Wat is IBAN/BIC?

IBAN staat voor 'International Bank Account Number' en is het internationale formaat van uw oude nationale rekeningnummer. Het laat u toe om binnen de SEPA-zone op eenvoudige manier overschrijvingen in EUR uit te voeren.

Zo'n IBAN-nummer voor een Belgische rekening heeft steeds volgend formaat: BEXX XXXX XXXX XXXX. De eerste twee karakters zijn steeds BE. De volgende 14 karakters zijn steeds cijfers. IBAN-nummers in andere landen kunnen een ander formaat hebben. Het aantal karakters dat zo'n IBAN-nummer heeft verschilt namelijk van land tot land.

Voor het uitvoeren van een overschrijving aan de hand van het IBAN-nummer heeft u eveneens de BIC (Bank Identifier Code) nodig. De BIC is het identificatienummer van de bank. Voor Keytrade Bank is de BIC: KEYTBEBB. Iedereen die een overschrijving doet naar een rekeningnummer bij Keytrade Bank dient, naast het IBAN-nummer van de rekening van de begunstigde, ook de BIC van Keytrade Bank te gebruiken.

Wat is SEPA Direct Debit?

SEPA Direct Debit wil zoveel zeggen als: Europese domiciliëring. Sinds 1 februari 2014 wordt een domiciliëring binnen de SEPA-zone op een uniforme manier behandeld. Een domiciliëring van het 'oude type' (in vaktermen: DOM80 oftewel Belgische domiciliëring) is sindsdien niet meer mogelijk. Uitsluitend domiciliëringen van het type SEPA Direct Debit kunnen nog worden aangemaakt.

Wat is het verschil tussen SEPA Direct Debit en DOM80?

Vroeger werkte het zo: u was bijvoorbeeld klant bij leverancier ABC. Dat bedrijf stelde u voor om uw facturen op geautomatiseerde wijze te laten verlopen zodat u nooit zou vergeten uw facturen te betalen. Dat kon via een domiciliëring (DOM80). U gaf uw bank de opdracht een domiciliëring aan te maken ten gunste van bedrijf ABC. Veranderde u op een bepaald ogenblik van leverancier, dan kon u die domiciliëring eveneens via uw bank stopzetten. Het beheer van zo'n domiciliëring (DOM80) verliep met andere woorden via uw bank. Met SEPA Direct Debit gebeurt het beheer op een andere manier. Het is niet meer mogelijk een DOM80 aan te maken. Het volledige beheer van een SEPA Direct Debit wordt uitgevoerd door uw leverancier zelf, niet meer door uw bank. Wenst u een domiciliëring aan te maken, te wijzigen of stop te zetten? U dient daartoe contact op te nemen met de leverancier. Dit kan niet meer via de bank.

Op welke manier een SEPA Direct Debit domiciliëring aanmaken of beëindigen?

Een SEPA Direct domiciliëring wordt volledig door de leverancier/schuldeiser beheerd. Voor het aanmaken, wijzigen van rekeningnummer of beëindigen ervan dient u zich dus rechtstreeks tot de leverancier/schuldeiser te wenden.

SEPA Direct Debit: wat zijn de mogelijkheden via Keytrade Bank?

Het aanmaken, wijzigen of stopzetten van een SEPA Direct Debit mandaat kan enkel via de leverancier, niet via de bank. Toch zijn er ook via de website van Keytrade Bank een aantal mogelijkheden.

  • Uit te voeren betaling: Via de beveiligde website van Keytrade Bank kan u enkele dagen op voorhand zien dat een betaling via SEPA Direct Debit zal worden uitgevoerd.
  • Terugbetaling: U heeft de mogelijkheid om online een terugbetaling aan te vragen. Stel dat een leverancier te veel geld van uw rekening haalde om een bepaalde factuur te betalen. SEPA Direct Debit laat u toe tot 8 weken na de uitvoering van de betaling de terugbetaling te vragen. Die terugbetaling vindt meteen plaats. Wel is het aangewezen contact op te nemen met de leverancier om tot een akkoord te komen over de som die wel moet worden betaald en de manier waarop u die betaling zal uitvoeren.
  • Zwarte lijst: Een andere mogelijkheid die SEPA Direct Debit biedt is het aanmaken van een 'zwarte lijst'. U kan onder andere aangeven dat u voor een bepaalde leverancier SEPA Direct Debit weigert (voor 1 of meerdere mandaten die u aan die leverancier gaf) of u kan voor SEPA Direct Debit betalingen een beperking invoeren qua bedrag (bijvoorbeeld: voor leverancier ABC mag een SEPA Direct Debit betaling nooit meer dan 120EUR bedragen,…). U heeft zelfs de mogelijkheid om voor 1 of meerdere zichtrekeningen geen enkele SEPA Direct Debit betaling meer toe te staan.

SEPA Direct Debit: welke wijzigingen kan u aanbrengen?

Naargelang de status van een bepaalde betaling via SEPA Direct Debit heeft u een arsenaal aan mogelijkheden om zelf tussenbeide te komen, indien nodig. Die mogelijkheden tot wijziging via de website van de bank zijn:

  • Betaling éénmalig weigeren: u bent van mening dat deze geplande betaling incorrect is en wenst deze betaling te weigeren. Dat is mogelijk tot zolang de SEPA Direct Debit betaling niet is uitgevoerd. Dit heeft geen impact op eventuele andere betalingen voor dezelfde leverancier. Die zullen nog steeds worden uitgevoerd.
  • Terugbetaling aanvragen: een betaling via SEPA Direct Debit die reeds werd uitgevoerd was onterecht/incorrect? Binnen de 8 weken na de uitvoering van die betaling kan u online de terugbetaling aanvragen.
  • Bedrag betaling limiteren: voor leverancier ABC staat u geen SEPA Direct Debit betalingen toe groter dan een door u opgegeven bedrag. Dit slaat enkel op het mandaat in kwestie. Heeft u voor dezelfde leverancier nog andere mandaten gegeven, dan heeft deze limitering op die andere mandaten geen invloed.
  • Betaling blokkeren (recurrent): voor een bepaald mandaat van leverancier ABC staat u met deze instructie geen enkele SEPA Direct Debit betaling meer toe. Heeft u voor dezelfde leverancier nog andere mandaten gegeven, dan heeft deze blokkering op die andere mandaten geen invloed. De SEPA Direct Debit betalingen die daar uit voortvloeien zullen wel nog worden uitgevoerd.
  • Schuldeiser blokkeren (recurrent): voor leverancier ABC staat u voortaan geen enkele SEPA Direct Debit betaling meer toe. Dit slaat op alle mandaten die u aan deze leverancier heeft gegeven.
  • Alle SEPA Direct Debits blokkeren: op een bepaalde zichtrekening staat u voortaan geen enkele SEPA Direct Debit betaling meer toe.
  • Annulatie van uw verzoek: u weigerde een betaling of vroeg de terugbetaling van een SEPA Direct Debit betaling? Tot zolang uw verzoek tot weigering of terugbetaling niet definitief door Keytrade Bank is verwerkt kan u er nog de annulatie voor aanvragen. Eenmaal uw verzoek wél definitief is verwerkt kan uw instructie niet meer ongedaan gemaakt worden. In dat geval moet u zich tot de leverancier richten.

Op welke manier een terugbetaling aanvragen?

Binnen de 8 weken volgend op de uitvoering van een SEPA Direct Debit betaling kan u via de beveiligde website van Keytrade Bank de terugbetaling aanvragen. Dat kan via de rubriek: Bankieren > SEPA Direct Debit. Werd een SEPA Direct Debit betaling uitgevoerd op basis van een onbestaand of een ongeldig mandaat, dan kan u tot 13 maanden na de uitvoering van de betaling de terugbetaling aanvragen. U kan daartoe een aangetekend schrijven met het verzoek tot terugbetaling sturen naar Keytrade Bank | Departement Backoffice Bank.

Wat is het tijdstip van uitvoering van de betaling?

Op de beveiligde website van Keytrade Bank heeft u een overzicht van uw reeds uitgevoerde, geweigerde en nog uit te voeren SEPA Direct Debit betalingen. Bij iedere verrichting staat de vervaldatum vermeld. De vervaldatum is belangrijk voor SEPA Direct Debit betalingen die nog niet zijn uitgevoerd. Praktisch gezien wordt de betaling aangemaakt en uitgevoerd vanaf middernacht op de vervaldatum. Staat er op dat moment onvoldoende provisie op uw zichtrekening, dan wordt de SEPA Direct Debit betaling geweigerd. Eenmaal de betaling werd geweigerd raden we u aan meteen contact op te nemen met de schuldeiser/leverancier, zodat u kan afspreken op welke manier de geweigerde betaling dan wel dient te worden uitgevoerd.

Wat te doen als de betaling werd geweigerd?

Voor iedere uit te voeren SEPA Direct Debit betaling wordt één poging tot betaling ondernomen. Op de vervaldatum vindt de (poging tot) betaling plaats vanaf middernacht. Bij een ontoereikend saldo van uw zichtrekening kan de SEPA Direct Debit betaling niet plaatsvinden, en wordt deze geweigerd. Neem meteen contact op met de leverancier zodat u kan afspreken hoe en wanneer u dan wel aan de betaling kan voldoen.

Wat is SEPA Direct Debit B2B?

Het is een SEPA Direct Debit domiciliëring die enkel door rechtspersonen kan gebruikt worden. De regel dat men gedurende 8 weken de terugbetaling kan aanvragen van een uitgevoerde SEPA Direct Debit betaling is hierop niet van toepassing. De schuldenaar ziet met andere woorden af van zijn recht op terugbetaling. Dit type SEPA Direct Debit opdracht is via Keytrade Bank niet mogelijk.