Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Gebruiksvoorwaarden van de internetsites van Keytrade Bank

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de internetsite (met 'internetsite' wordt bedoeld de publieke en de transactionele site) van Keytrade Bank (hierna 'gebruiker') wordt geacht akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

1. Gebruiksrechten en -verplichtingen

De inlichtingen en de voorgestelde hulpmiddelen die op de site worden verstrekt mogen door de gebruikers enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, op een normale en redelijke manier en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze ter beschikking worden gesteld.

2. Eigendomsrechten, meer bepaald in verband met intellectuele eigendom

Elke gebruiker van de site erkent dat de inlichtingen, beelden en gegevens die in welke vorm dan ook op de site worden verspreid, eigendom zijn en blijven van Keytrade Bank en/of haar leveranciers en verbindt zich ertoe ze op geen enkele manier te publiceren, te verdelen, te gebruiken, te verwerken, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Keytrade Bank. Beoogd worden zowel de inhoud van de site en van de componenten ervan als de vorm, de voorstelling, de structuur en de "look and feel" ervan.

De al dan niet geregistreerde merken, benamingen en logo's die op de site voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Keytrade Bank of van andere vennootschappen en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd.

Geen enkel onderdeel van deze site mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van met name intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker van de site.

3. Aansprakelijkheid

Binnen de limieten van deze gebruiksvoorwaarden stelt Keytrade Bank haar site, de functionaliteiten ervan en de daarop vermelde informatie, ter beschikking van de gebruiker. De gebruiker geeft zich rekenschap van het feit dat de meeste informatie, gegevens, hulpmiddelen en functionaliteiten van de site van Keytrade Bank enkel toegankelijk zijn voor de cliënten van Keytrade Bank die met Keytrade Bank een bankrelatie hebben aangegaan en die zich tot de functionaliteiten en inlichtingen toegang kunnen verschaffen door middel van vertrouwelijke en persoonlijke codes die Keytrade Bank hen bezorgt. De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank en/of andere specifieke contracten die door Keytrade Bank met haar cliënten worden afgesloten, hebben voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.

Keytrade Bank kan op ieder ogenblik beslissen haar site of de functionaliteiten, hulpmiddelen of informatie die op haar site beschikbaar zijn, te wijzigen en kan ten opzichte van de gebruikers van de site geenszins aansprakelijk worden gesteld voor deze wijzigingen. Keytrade Bank verbindt er zich overigens geenszins toe de producten en diensten die op haar site beschikbaar zijn te behouden en kan op ieder ogenblik beslissen de producten en diensten die op haar internetsite beschikbaar zijn te schrappen of te wijzigen, zonder ten opzichte van de gebruikers van de site enige aansprakelijkheid op te lopen. De site en de componenten ervan kunnen niet worden beschouwd als een aanbod van producten of diensten dat uitgaat van Keytrade Bank, noch als een verzoek om bank-, financiële, verzekerings- of andere producten of diensten te verkopen of te kopen. Het betreft louter informatie voor de gebruikers die door Keytrade Bank op ieder ogenblik kan worden gewijzigd. Keytrade Bank kan ook op elk moment om welke reden dan ook beslissen de toegang tot haar site te blokkeren of te onderbreken of haar site af te sluiten.

Alle inlichtingen die op de site worden gepubliceerd of verspreid, uitgezonderd voor de fonds*, worden aan de personen die ze raadplegen louter als informatie verstrekt. Deze inlichtingen worden bekendgemaakt zonder enige verbintenis wat de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit ervan betreft, en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Een gedeelte van deze inlichtingen is afkomstig van derden die door Keytrade Bank als betrouwbare bronnen worden beschouwd. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor elk gebruik van de site of van de inlichtingen die daarop zijn vermeld tenzij die onjuist, misleidend of met elkaar in tegenspraak zouden zijn. Niets op de site maakt er aanspraak op in de plaats te treden van de persoonlijke en doordachte bedenkingen van de gebruiker, noch van zijn technische en professionele kennis. De inlichtingen die op de site worden verspreid, zijn geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, beleggings- of beheeradvies. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de dwingende wettelijke bepalingen op basis waarvan Keytrade Bank aansprakelijk is voor de informatie op haar website, in het bijzonder met betrekking tot financiële instrumenten en bank- en beleggingsproducten of -diensten. De verspreiding van inlichtingen over fonds*maken een openbare aanbieding uit en verbinden Keytrade Bank.

Keytrade Bank wijst elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie in geval van een onderbreking of een gebrekkige werking van haar site. Keytrade Bank wijst eveneens elke aansprakelijkheid van de hand voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die gebruikers zouden kunnen oplopen ten gevolge van een toegang tot of een gebruik van haar internetsite, met name schade die aan hun computer of informaticasystemen wordt veroorzaakt door virussen die ondanks de verschillende voorziene beveiligingen niet konden worden opgespoord of vermeden.

Keytrade Bank oefent geen enkele controle uit op, en wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor de internetsites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via eventuele hyperlinks die men op haar internetsite vindt, noch voor de inhoud en de inlichtingen die op deze sites zijn vermeld of de naleving van de reglementeringen die op deze andere sites van toepassing zijn. Keytrade Bank verschaft deze hyperlinks enkel voor het gemak van de gebruikers en heeft de inlichtingen of de software die men op deze sites vindt niet gecontroleerd, getest noch geverifieerd. De mogelijkheid om via deze hyperlinks naar andere internetsites te surfen, kan in geen geval worden beschouwd als een vorm van advies, noch als een goedkeuring door Keytrade Bank van de informatie die men op deze site vindt. De gebruiker maakt van deze hyperlinks gebruik op zijn eigen risico en Keytrade Bank kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze hyperlinks. Elke hyperlink naar de site van Keytrade Bank of naar een pagina of gedeelte van de site, kan op een site van een derde maar worden ingevoegd met de uitdrukkelijke toestemming van Keytrade Bank.

Keytrade Bank kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd op sites van derden.

4. Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden, bevoegdheid en geldende wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Keytrade Bank op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de site van Keytrade Bank zijn die welke beschikbaar zijn en gepubliceerd worden op de site van Keytrade Bank de dag dat de site wordt geraadpleegd. De nietigheid of de ongeldigheid van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel (en met name de vrederechter van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Keytrade Bank is gevestigd) als enige bevoegd.


*Definitie van een fonds: met fonds, wordt 'instelling voor collectieve belegging' (ICB) bedoeld. ICB is een algemeen begrip gebruiktvoor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeertzowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.