Hoe kunnen we u helpen?

Zijn euro-obligaties veilige beleggingen?

Zijn euro-obligaties veilige beleggingen ? Algemeen wordt aangenomen dat (euro)obligaties veilige beleggingen zijn. De kwaliteit van een euro-obligatie hangt af van de solvabiliteit van de emittent. Deze solvabiliteit wordt van dichtbij opgevolgd door gespecialiseerde ratingbureaus zoals Standard & Poor's en Moody's. Deze bureaus geven door middel van "ratings" (quoteringen) een oordeel over de solvabiliteit van de emittent en dus tevens over van de veiligheid van de obligatie.

Wat is de rating van een obligatie ? De kwaliteit van de emittent wordt vaak uitgedrukt door zijn zogenaamde "rating". De rating van een emittent geeft een idee over zijn kredietwaardigheid. Hierbij wordt de vraag gesteld : hoe zeker is de obligatiehouder (de belegger dus) dat de emittent aan al zijn verplichtingen zal voldoen? Naast de periodieke betaling van de interesten, dient de emittent vanzelfsprekend in staat te zijn om op de vervaldag het nominale bedrag van de obligatie terug te betalen aan de belegger. Er bestaan meerdere "ratingbureaus", die een objectief oordeel vellen over de kredietwaardigheid van emittenten op de obligatiemarkt. De meest gekende ratingbureaus zijn Standard & Poor's ("S&P") en Moody's. Na een grondige analyse van de emittenten, geven deze bureaus een zogenaamde "credit-rating", die een aanduiding is van de kredietwaardigheid van deze emittenten. Indien Standard & Poor's een "AAA"-rating toekent aan een emittent, dan is dit een aanduiding dat deze emittent uiterst solvabel is. Het equivalent van "AAA"-rating van Standard&Poors is de "Aaa"-rating van Moody's. Obligaties die een rating hebben die lager is dan "BBB" (volgens het S&P classement) of "Baa3" (volgens Moody's) worden algemeen als speculatief aanzien. Vanzelfsprekend zal een obligatie uitgegeven door een zeer goede debiteur (met een hoge rating, bvb. AA of A2) een lager rendement opleveren, dan een obligatie met dezelfde karakteristieken, waarvan de emittent in slechte financiële papieren zit (en die daardoor bvb een rating B of B2 heeft). Let dus bij het vergelijken van rendementen steeds op de rating van de obligaties.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.