Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn de kenmerken van fondsen?

Wat betekent het "risiconiveau" of de "volatiteit"? Het risiconiveau of de volatiliteit duidt aan in welke mate het huidige rendement van het fonds afwijkt van het gemiddelde rendement dat dit fonds over langere termijn heeft behaald. Hoe hoger deze afwijking, hoe meer dit fonds fluctueert, en dus hoe meer risicovol het fonds is. Keytrade Bank gebruikt de "standaarddeviatie" om dit risiconiveau te berekenen. Vereenvoudigd kan gesteld worden dat bij een volatiteit van 7 en een gemiddeld rendement van 8%, men er met redelijke zekerheid kan vanuit gaan dat het verwachte rendement zal schommelen tussen 1% en 15% (dit is 8%-7%= 1% als minimum en 8%+7%=15% als maximum). Algemeen kan de volgende vuistregel worden gehanteerd:

empty-headerempty-header
Volatiliteit
Risiconiveau
0 tot 6
Laag
6 tot 15
Lager dan gemiddeld
15 tot 23
Gemiddeld
23 tot 30
Hoger dan gemiddeld
meer dan 30
Hoog

Wat is het rendement van een fonds en hoe wordt het berekend ? Het rendement van een fonds is de procentuele waardetoename (of afname) van het fonds, eventueel gecorrigeerd voor uitgekeerde dividenden. Deze rendementen kunnen over verschillende periodes worden berekend (van 1 dag tot 7 jaar). Voor alle periodes die langer zijn dan één jaar, wordt het rendement geannualiseerd. U vindt deze rendementen terug in de "factsheet" van het fonds.

Wat is de diamond rating? De diamanten geven een indicatie van de prestatie van het fonds over de afgelopen 5 jaar. Ze zijn berekend door de fondsen te vergelijking met fondsen uit dezelfde categorie. Deze berekening gebeurt op basis van maandelijkse gegevens. Alleen fondsen uit categorieën die duidelijk omlijnd zijn komen in aanmerking voor dit soort rating. Daarnaast moet het fonds minimaal 5 jaar bestaan. Dit betekent dat niet alle fondsen in aanmerking komen voor 1 of meer diamanten.

  • Consistentie : 20%
  • Performantie: 20%
  • Volatiliteit: 20%
  • Alpha: 20%
  • Kapitaalbehoud: 20%

Door het berekenen van het gewogen gemiddelde van de 5 percentages bekomt elk fonds 1 eindpercentage. Dit vormt de basis voor de toewijzing van de diamanten (normale verdeling): 5 diamanten voor de 10% beste fondsen binnen categorie 4 diamanten voor de volgende 22,55% best presterende fondsen binnen de categorie 3 diamanten voor de volgende 35% best presterende fondsen binnen de categorie 2 diamanten voor de volgende 22,55% best presterende fondsen binnen de categorie 1 diamant voor de 10% slechtst presterende fondsen binnen de categorie

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.