Hoe kunnen we u helpen?

Payment Services Directive (PSD)

Waar staat PSD voor?

PSD staat voor 'Payment Services Directive' (Richtlijn 2007/64/EG, verder de Richtlijn genoemd). Er wordt ook gesproken van de "Richtlijn Betalingsdiensten". De PSD bepaalt de regels voor het uitvoeren van betaaldiensten door alle banken en betalingsinstellingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) in EER-valuta. Keytrade Bank heeft de voorwaarden van haar betalingsdiensten en -producten aangepast: zij treden in werking vanaf 1 april 2010.

Waarom de PSD?

De PSD zorgt ervoor dat in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde regels voor betalingsverkeer worden toegepast. Voor de klanten ontstaat daardoor vooral meer transparantie en eenduidigheid.

Geldt de PSD wetgeving voor alle Keytrade Bank cliënten?

De PSD bepalingen zijn niet van toepassing op rechtspersonen, noch op natuurlijke personen die binnen het kader van hun bedrijfs- of beroepswerkzaamheid een zichtrekening hebben geopend of betalingsopdrachten doorgeven.

Welke zijn de verschillen tussen PSD en SEPA?

Het grootste verschil is dat PSD een bredere reikwijdte heeft omdat alle betalingen in een Europese valuta (dus niet alleen de euro, maar ook bv. de Deense kroon, het Britse pond) onder het toepassingsgebied PSD vallen. Bovendien werd de PSD in de nationale wetgeving geïmplementeerd, waardoor deze bij wet verplicht is voor alle bankinstellingen binnen Europa. SEPA is een initiatief van de banken, waarvoor enkel bankafspraken gelden.

Welke zijn de belangrijkste veranderingen voor u?

Sneller en beter geïnformeerd: u ontvangt gedetailleerde informatie over de aangeboden betalingstransacties in de Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten en documenten. Indien de voorwaarden van de betalingsdiensten veranderen wordt u voortaan minimaal twee maanden op voorhand geïnformeerd. Snellere verwerking internationale overschrijvingen: bijvoorbeeld na ontvangst van de betalingsopdracht moet het bedrag binnen drie werkdagen (euro) of vier werkdagen (andere EER-valuta en schriftelijke betalingsopdrachten) gecrediteerd zijn op de rekening van de begunstigde. Terugbetaling van een domiciliëring: bijvoorbeeld domiciliëringen kunt u voortaan tot 56 dagen (acht weken) na datum van debitering laten terugboeken.

Welke rekeningen vallen onder het toepassingsgebied van PSD?

De wetgeving heeft enkel betrekking op de betalingstransacties van en naar betaalrekeningen m.a.w. de rekening die u gebruikt om betalingen uit te voeren en te ontvangen. De betaalrekening bij Keytrade Bank is uw zichtrekening. De spaar- en effectenrekening vallen dus niet onder de wetgeving.

Welke betalingstransacties tussen een betaalrekening (zichtrekening) en een niet-betaalrekening (spaar- en effectenrekening) vallen onder de PSD?

Enkel betalingstransacties van een betaalrekening (zichtrekening) zoals bijvoorbeeld een overschrijving van de zichtrekening naar de spaarrekening valt onder de PSD wetgeving. Het overschrijven van de spaarrekening naar de zichtrekening valt niet onder de PSD wetgeving.

Welke transacties vallen onder het toepassingsgebied van de PSD?

De PSD is van toepassing op betaalopdrachten ( overschrijvingen, domiciliëringen, betalingen via betaalkaarten evenals het op de rekening deponeren van cash. Zijn echter uitgesloten: cheques en financiële instrumenten) uitgevoerd in een EER-devies in een EER-land..

Welke valuta vallen onder het PSD toepassingsgebied?

Alle EER-valuta, de: Euro, Britse Pond, Deense Kroon, Zweedse Kroon, Litouwse Litas, Estlandse Kroon, Letlandse Lat, Noorse Kroon, Tsjechische Kroon, Poolse Zloty, Roemeense Leu, Bulgaarse Lev, Hongaarse Forint, IJslandse Kroon en de Zwitserse Franc.

Welke landen vallen onder het PSD toepassingsgebied?

Alle landen in de Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Gibraltar), Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Zweden,IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Waar kan ik terecht met een klacht over de wijzigingen als gevolg van de toepasing van PSD door Keytrade Bank?

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden dient u zich eerst te richten tot de Quality Care Service en uw klacht schriftelijk te richten aan qualitycare@keytradebank.com. Indien het antwoord, gegeven door de Quality Care Service, u niet voldoet kan u de klacht richten aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. Het verzendadres is ? Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Centrale diensten - Federale Overheidsdienst, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. Tel: 32 (0)2 277 54 84, Fax: 32 (0)2 277 54 52, E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Welke kosteninstructie zal Keytrade Bank toepassen voor de internationale betalingen in EER-valuta binnen de EER-zone?

Elke overschrijving, in euro, naar een land van de SEPA-zone (EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, Mayotte et Saint-Pierre en Miquelon) gebeurd op basis van het principe van de gedeelde kosten (SHARED COST: u betaalt de kosten gemaakt door Keytrade Bank en de ontvanger betaalt de kosten gemaakt door zijn bank). Elke overschrijving in EER-devies (behalve EUR) naar een land binnen de EER is mogelijk op basis van 'SHARED COST', 'OUR' (alle kosten zijn ten laste van de opdrachtgever) of 'BEN' (alle kosten zijn ten laste van de ontvanger).

Welke gegevens dient u te vermelden op de overschrijvingen en de domiciliëringen?

Vanaf 1 april 2010 kunnen de overschrijvingen en domiciliëringen enkel correct en effectief uitgevoerd worden indien de IBAN codes (International Bank Account Number) van de Betaler en de Begunstigde, evenals voor betalingen buiten België, de BIC code (Bank Identifier Code) van de betalingsdienstaanbieder van, naar gelang het geval, de Betaler of de Begunstigde (hierna de unieke identificator(en)), en het bedrag van de betaling met opgave van de toepasselijke munteenheid werden vermeld. Andere bijkomende gegevens (zoals de naam, het adres) komen niet meer in aanmerking voor het uitvoeren van de overschrijving. Gelieve bijgevolg bijzonder aandachtig te zijn bij het invullen van het nationale rekeningnummer van de begunstigde.

Hoe lang duurt een transactie tussen landen uit de Europese Economische Ruimte (EER)?

De betalingsverrichtingen tussen twee Keytrade Bank cliënten zullen dezelfde bankwerkdag uitgevoerd worden. De nationale betalingsverrichtingen zullen de bankwerkdag volgend op de dag van de ontvangst van de betalingsopdracht uitgevoerd worden. De grensoverschrijdende betalingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), in euro (zonder wisselverrichting) bedraagt maximaal 3 werkdagen (voor papieren overschrijvingen is dit 4 werkdagen). Vanaf 1 januari 2012, zullen de betalingen binnen de EER in euro (zonder wisselverrichting) binnen één werkdag uitgevoerd worden (D+1). Papieren overschrijvingen zullen binnen twee werkdagen uitgevoerd worden.

Wanneer wordt mijn rekening effectief gecrediteerd?

Op de werkdag dat de tegoeden ter beschikking worden gesteld aan Keytrade Bank worden de tegoeden ter beschikking stellen op de rekening van de klant.

Wijzigt er iets voor de uitvoeringstermijn van betalingen buiten het toepassingsgebied?

De uitvoeringstermijn voor betalingen buiten het toepassingsgebied blijft onveranderd na 1 april 2010. Het gaat hier bijvoorbeeld om een betaling naar de Verenigde Staten in de Amerikaanse dollar.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen van de algemene voorwaarden?

De voornaamste wijzigingen van de algemene voorwaarden betreffen de betalingsverrichtingen en betalingsinstrumenten die vanaf 1 april 2010 van toepassing zullen zijn. Deze wijzingen worden onder de titel "Betalingsdiensten" (artikelen 40 tot en met 49) van de algemene voorwaarden hernomen en betreffen met name: - De kennisgeving van de wijzigingen van de tarieven, rentevoeten of wisselkoersen van toepassing op de rekeningen of betalingsverrichtingen (artikel 42); - Uitvoeringstermijnen van de betalingsverrichtingen binnen meer dwingende termijnen (artikel 44); - Aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingstransacties (artikel 46) niet-uitgevoerde of niet correct uitgevoerde betalingstransacties (artikel 47). We nodigen u uit om onze FAQ te raadplegen voor meer informatie over de PSD. De algemene voorwaarden zullen in werking treden op 1 april 2010. In het geval dat deze algemene voorwaarden u niet bevallen, bent u vrij om gratis een einde te stellen aan uw bankrelatie. Bij afwezigheid van uw reactie vóór 1 april 2010, zal u verondersteld worden de nieuwe algemene voorwaarden en andere voorwaarden betreffende de betalingsdiensten te aanvaarden. Klik hier om onze Algemene Voorwaarden 2010 te raadplegen.