Hoe kunnen we u helpen?

Meer details over High Fidelity spaarrekening

Wat zijn de nadelen van een High Fidelity spaarrekening?

De basisrente van

0,90
wordt vanaf de eerste dag in rekening gebracht. De getrouwheidspremie van
1,65
is na 12 maanden verworven voor het bedrag dat een jaar lang onafgebroken op uw Keytrade High Fidelity bleef staan.

Aandacht!

Wanneer u niet zeker bent dat u het spaargeld een jaar of langer kan missen, dan is een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie niet interessant. Wanneer u geld van deze rekening zou overschrijven naar een andere rekening, verliest u automatisch de getrouwheidspremie voor het overgeschreven bedrag. Onvoorziene omstandigheden zoals een nieuwe wagen of een exotische vakantie zorgen er immers vaak voor dat spaargeld wordt aangesproken.

Wanneer kan men genieten van een High Fidelity spaarrekening?

Om te kunnen genieten van een High Fidelity spaarrekening moet u:

  • Klant zijn bij Keytrade Bank
  • Beschikken over een zichtrekening

Keytrade Bank beperkt het aantal High Fidelity spaarrekeningen tot 1 per beschikbare zichtrekening.

Hoe kan ik een High Fidelity spaarrekening openen?

De High Fidelity spaarrekening kan enkel geopend worden online. Enkel indien u klant bent bij Keytrade Bank en over een zichtrekening beschikt, kan u via het beveiligde deel van de site een High Fidelity spaarrekening openen.

Kan ik mijn spaargeld rechtstreeks op de High Fidelity spaarrekening storten?

Ja, u kan rechtstreeks spaargeld op de High Fidelity spaarrekening storten.

Is mijn getrouwheidspremie gegarandeerd?

Sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde Koninklijk Besluit betreffende de gereglementeerde spaarrekeningen op 1 april 2009 bestaat de vergoeding voor een gedefiscaliseerde spaarrekening uit een basisrente en getrouwheidspremie.

De basisrente hangt af van de marktrentevoet en varieert dus. De getrouwheidspremie wordt berekend op basis van de basisrente (minimum 25% van de aangeboden basisrentevoet en maximum 50% van de maximale basisrentevoet) en kan dus eveneens variëren.

De getrouwheidspremie wordt toegekend voor elk bedrag dat 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Hoeveel bedraagt de roerende voorheffing?

Voor gereglementeerde (gedefiscaliseerde) spaarrekeningen betaalt u 15% roerende voorheffing op de intrestschijf boven 1020euro (inkomstenjaar 2024).

Volgens de huidige fiscale wetgeving betreffende de gedefiscaliseerde spaarrekeningen, is de eerste schijf van 1020 euro aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing en dit voor natuurlijke personen met woonplaats in België. Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. Rekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden genieten van een dubbele vrijstelling (2x 1020 euro aan interesten). Elk bedrag aan interesten dat de vrijgestelde schijf per belastingplichtige overschrijdt en waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, moet door de belastingplichtige aangegeven worden in zijn jaarlijkse belastingaangifte. Indien de belastingplichtige bijvoorbeeld houder is van verschillende (individuele of gemeenschappelijke) spaarrekeningen, al dan niet aangehouden bij eenzelfde bank, moet hij de gecumuleerde interesten boven de vrijgestelde schijf van 1020 euro aan interesten, opnemen in zijn aangifte.

Wanneer worden de interesten op de rekening gestort?

De basisrente op spaarrekeningen wordt betaald op 1 januari van elk jaar. De getrouwheidspremie op de spaarrekening wordt betaald op de eerste werkdag van het kwartaal volgend op de acquisitiedatum: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

Wanneer u dus bijvoorbeeld op 15/02/2023 spaargeld op uw High Fidelity spaarrekening stort, dan is uw getrouwheidspremie verworven op 15/02/2024. 1/01/2024 ontvangt u de basisinterest op pro rata basis. De getrouwheidspremie, die verworven is op 15/02/2024, wordt 01/04/2024 op uw High Fidelity-spaarrekening gestort.