Hoe kunnen we u helpen?

Margin accounts

Wat is dat precies?

De 'Margin Account' heeft de vorm van een kredietlijn die Keytrade Bank u ter beschikking stelt. Met deze kredietlijn kunt u dit bedrag onder meer beleggen in financiële instrumenten van uw keuze.

Wat is het doelcliënteel van de Margin Account?

Cliënten met een bestaande, gediversifieerde effectenportefeuille, hoofdzakelijk in euro.

In welke munt is de Margin Account beschikbaar?

De Margin Account is enkel beschikbaar in euro. Overschrijdingen in andere munten worden beschouwd als niet-toegestane overschrijdingen.

Hoe vaak moet ik de kredietlijn aanzuiveren?

De Margin Account moet minstens eenmaal binnen vijf jaar worden aangezuiverd.

Welke instrumenten worden in aanmerking genomen voor de berekening van de dekking?

Sommige producten (opties, Turbo enz.) zijn uitgesloten en voor andere instrumenten en munten is er een vermindering van de NIW (netto-inventariswaarde).

Kan ik overschrijven van mijn Margin Account?

De Margin Account is een pandrekening. Elke overschrijving van uw effectenrekening naar een andere rekening moet door Keytrade Bank worden gevalideerd. Uiteraard kunt u beurstransacties uitvoeren in uw Keytrade Bank-portefeuille.

Wat is het doel van de Margin Account?

De Margin Account bij Keytrade Bank is een geoorloofde debetstand die enkel toelaat om beursinstrumenten te verhandelen met een hefboomeffect.

Hoe kan ik mijn Margin Account opzeggen?

Als u uw Margin Account wenst op te zeggen, stuurt u ons een ondertekende opzeggingsbrief en zorgt u ervoor dat het bedrag van de kredietlijn volledig beschikbaar is op uw effectenrekening.

Opgelet!

Dit product is uitsluitend bestemd voor ervaren beleggers. Door zijn aard kan dit product aanzienlijke financiële verliezen genereren. De grootste voorzichtigheid wordt dan ook aanbevolen. Lees onderstaande informatie over de risico's aandachtig door. Denk eraan: geld lenen kost ook geld.

Wat zijn de risico's?

Aanwending van het krediet en specifieke risico's verbonden aan de aanwending van het krediet voor de aankoop van financiële instrumenten

De cliënt wordt ervan op de hoogte gebracht dat de bank niet verplicht is om na te kijken en niet zal nakijken of de aanwending van het krediet in overeenstemming is met het doel van het krediet dat de cliënt aan de bank opgegeven heeft. De cliënt is als enige aansprakelijk voor de aanwending van het krediet en eventueel voor elke aanwending van het krediet voor een ander doel dan het aan de bank opgegeven doel.

De cliënt mag vrij over het krediet beschikken zoals hij dat wenst, binnen de in dit contract bepaalde grenzen. De cliënt wordt er evenwel op gewezen dat de financiering van de aankoop van financiële instrumenten door middel van het krediet bijzondere risico's inhoudt, met name (en zonder dat deze opsomming volledig is):

De cliënt moet beseffen dat het hefboomeffect veroorzaakt door de aankoop van financiële instrumenten op krediet een grotere gevoeligheid voor koersschommelingen genereert en aldus hogere winstkansen oplevert, maar tegelijkertijd ook veel grotere risico's op verlies inhoudt. De risico's van dergelijke aankopen nemen toe met de omvang van het hefboomeffect. De verliezen op de financiële instrumenten die met het krediet verworven worden, kunnen hoger zijn dan de oorspronkelijke belegging en de cliënt in moeilijkheden brengen om het krediet, de interesten en de kosten terug te betalen. De koersschommelingen van de in pand gegeven financiële instrumenten kunnen ook een negatieve invloed hebben op het vermogen van de cliënt om het krediet, de interesten en kosten terug te betalen.

Zoals hierboven vermeld kunnen aanvullende waarborgen geëist worden als de waarde van de rekening lager is dan de vereiste dekking. Als de cliënt niet in staat is om aanvullende waarborgen te verlenen, kan de bank genoodzaakt zijn om de activa op de rekening te verkopen (eventueel inclusief de activa die door middel van het krediet gefinancierd zijn), tegen een ongunstige koers of op een ongunstig moment.

Die (niet-limitatieve) lijst van specifieke risico's verbonden aan de aankoop van financiële instrumenten door middel van het krediet vervangt niet het 'Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten' dat de cliënt verklaart te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en dat uiteraard volledig van toepassing blijft.