Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Privacybeleid

Update 13/09/2019

Keytrade Bank hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Dit Privacybeleid betreft natuurlijke personen en heeft tot doel om u – als cliënt, potentiële cliënt, met een cliënt of potentiële cliënt verbonden persoon (bijvoorbeeld als gevolmachtigde van een cliënt, uiteindelijke begunstigde van een cliënt-rechtspersoon of van een verrichting) of bezoeker aan onze Publieke Site en onze Transactiesite (samen de 'Website') of onze app, duidelijk en eenvoudig uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Dit beleid is zowel van toepassing op de gegevens die aanvankelijk worden verzameld wanneer u in contact treedt met de Bank, als op de gegevens die de Bank later verkrijgt (bijvoorbeeld bij de inschrijving op aanvullende producten of diensten of bij de bijwerking van de oorspronkelijk meegedeelde gegevens).

Op de verwerking van uw gegevens is momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming, de zogenaamde 'GDPR', of elke andere wetgevingshandeling tot wijziging ervan van toepassing. Voor meer informatie over de gegevensbescherming kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Dit beleid wordt regelmatig bijgewerkt. We verzoeken u regelmatig onze Website te raadplegen om kennis te nemen van de geldende versie.

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?
 2. Wat bedoelen wij met persoonsgegevens?
 3. Wanneer verzamelen wij die gegevens?
 4. Bij wie verzamelen wij gegevens over u?
 5. In welke gevallen moet u ons die gegevens meedelen?
 6. Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  1. Wettelijke verplichtingen
  2. Contractuele relaties
  3. Gerechtvaardigd belang
  4. Toestemming
  5. Commerciële prospectie
 7. Cookies
 8. Geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens
 9. Bewaringstermijn
 10. Gegevensbeveiliging
 11. Voor wie zijn uw gegevens bestemd? Aan wie mogen uw gegevens worden doorgegeven?
 12. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op inzage en rectificatie
  2. Recht op vergetelheid
  3. Recht op beperking van de verwerking
  4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  5. Recht om uw toestemming in te trekken
  6. Recht van bezwaar
 13. Hoe oefent u uw rechten uit?
 14. Hoe laat u ons weten dat u geen marketingaanbiedingen meer wilt ontvangen?
 15. Bij wie kunt u terecht bij conflicten?

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

KEYTRADE BANK, Belgisch bijkantoor van ARKEA DIRECT BANK SA (Frankrijk), gevestigd Vorstlaan 100, 1170 Brussel, ingeschreven onder het nummer BE 0879.257.191 (de 'Bank').

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('DPO'):

per brief aan:
KEYTRADE BANK – Legal Department
Vorstlaan 100
1170 Brussel
per e-mail naar dpo@keytradebank.com

We doen er alles aan om de geldende regelgeving over de gegevensbescherming en de toepassingsmaatregelen ervan onder toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit na te leven.

Voor sommige diensten doen wij een beroep op gespecialiseerde partners die als verwerkers handelen. Zij moeten ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens en hun eigen wettelijke verplichtingen in dat verband naleven. Wij moeten de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen door passende maatregelen te nemen in onze contracten met de verwerkers en de andere partijen die ons eventueel helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens of aan wie wij uw informatie meedelen.

2. Wat bedoelen wij met persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we de gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Gewoonlijk verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Identificatiegegevens: uw naam, voornamen, adres, identiteitskaartnummer, e-mailadres, telefoonnummer, login en zelfs uw IP-adres enz.
Transactiegegevens: alle gegevens over uw bank- en beurstransacties: uw rekeningnummers, kaartnummers, bankmededelingen, geldopnames, overschrijvingen via uw rekeningen, eventuele niet-terugbetalingen van uw krediet bij de Bank enz.
Financiële gegevens: uw facturen, loonfiches, inkomsten, de waarde van uw roerende of onroerende goederen, uw terugbetalingscapaciteit, de herkomst van uw kapitaal of vermogen enz.
Persoonsgegevens: uw leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.
Gegevens over uw gezinssamenstelling: uw gezinstoestand, informatie over de andere gezinsleden enz.
Gegevens over uw beleggersprofiel: uw kennis en ervaring op het gebied van financiële instrumenten en uw financiële situatie, inclusief uw vermogen om verliezen te dragen, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie.
Gegevens over uw gedrag en uw interesses wanneer u op onze Website surft of gebruikmaakt van onze mobiele apps.
Gegevens in verband met onze tevredenheidsenquêtes of afkomstig van uw interactie op onze specifieke pagina's op de sociale media.
Audiovisuele en elektronische gegevens: opnames van de bewakingscamera's in ons kantoor, telefoonopnames van onze cliëntendienst of registraties van uw mededelingen per e-mail.
Via derden verkregen gegevens: van het Rijksregister, van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank, van overheidsinstanties enz.
Via de cookies verkregen gegevens: lees onze Cookies Policy voor meer informatie.

We verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond of seksueel gedrag. We hebben alleen onrechtstreeks toegang tot die gevoelige persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer u een overschrijving doet om lid te worden van een politieke partij of vakbond.

3. Wanneer verzamelen wij die gegevens?

Wanneer u cliënt wordt of wanneer een cliënt ons uw gegevens meedeelt.
Wanneer u met ons contact opneemt via een van de beschikbare kanalen.
Wanneer u een bezoek brengt aan een van onze kantoren.
Wanneer u op nieuwe producten of diensten inschrijft.
Wanneer u deelneemt aan een enquête, tutorial, infosessie of ander evenement dat Keytrade Bank organiseert.
Wanneer u een van onze producten of diensten gebruikt.
Wanneer u inlogt in onze mobiele apps of op onze Website.
Wanneer u een van onze formulieren invult of met de Bank een contract ondertekent.

4. Bij wie verzamelen wij gegevens over u?

Meestal verstrekt u ons zelf de gegevens die wij over u verwerken. Het komt echter voor dat we die gegevens via derden verkrijgen. Namelijk wanneer:

uw gegevens ons worden meegedeeld door een cliënt (bijvoorbeeld omdat u een uiteindelijke begunstigde of vertegenwoordiger van een rechtspersoon bent, handelt als voorlopige bewindvoerder of als begunstigde van een KEYPLAN for Kids werd aangewezen);
wij uw gegevens raadplegen bij een gemachtigde derde (bv.: bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ('KBO');
wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen bepaalde externe bestanden raadplegen, zoals het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het bestand van de niet-gereglementeerde registraties dat de Nationale Bank van België bijhoudt.

5. In welke gevallen moet u ons die gegevens meedelen?

U kunt onze Website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij maken echter gebruik van cookies, die onder meer bestemd zijn om het gebruik van onze Website te vereenvoudigen. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie.

Als u bij de Bank een rekening wilt openen of gebruik wilt maken van onze diensten, moet u ons een aantal inlichtingen over uzelf meedelen. Wij zijn wettelijk verplicht om aan u de informatie te vragen die wij nodig hebben om met u een relatie te kunnen openen.

U hebt uiteraard het recht om te weigeren ons die informatie mee te delen maar dan kunt u geen beroep doen op onze diensten.

6. Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Algemeen genomen gebruiken wij uw persoonsgegevens ofwel:

om alle wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven die aan de Bank worden opgelegd;
in het kader van de uitvoering van het contract voor de relatieopening of een ander contract met de Bank of het nemen van precontractuele maatregelen;
om redenen waarvoor de Bank een gerechtvaardigd belang heeft, met behoud van het evenwicht tussen dat gerechtvaardigd belang en de naleving van uw persoonlijke levenssfeer of
wanneer wij uw toestemming hebben gekregen.

6.1 Wettelijke verplichtingen

De Bank heeft heel wat wettelijke en reglementaire verplichtingen waarvoor zij uw gegevens moet verwerken. Die verplichtingen behoren vooral tot de volgende wettelijke en reglementaire domeinen:

verplichting om te antwoorden op elke gerechtvaardigde vraag van een Belgische of buitenlandse overheidsinstantie, rechterlijke instantie, prudentiële toezichthouder of belastingdienst;
de verplichting tot risicoadministratie en -beheer. Wij bepalen risicoscores voor de toekenning van een krediet en beoordelen uw terugbetalingscapaciteit. Dankzij statistische risicomodellen die gebruikmaken van uw persoonsgegevens kunnen wij het risico op niet-terugbetaling van uw krediet inschatten;
de verplichting om bij te dragen tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme door de identificatie van de cliënten, vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden, de bepaling van het profiel en de controle van de verrichtingen en transacties;
de verplichting tot naleving van de wetgeving op de embargo's waartoe de bevoegde overheden in België of in het buitenland beslisten tegenover individuele personen, organisaties of onderdanen van bepaalde staten, inclusief door de identificatie van de betrokken personen en activa;
de verplichting om bij te dragen tot de bestrijding van fraude en belastingontduiking, door de cliënten en hun rekeningen en contracten te identificeren en door samen te werken met de bevoegde overheden;
de verplichting om bij te dragen tot de bestrijding van marktmisbruik, door bepaalde informatie aan de bevoegde overheden te melden;
de verplichting om consumenten van financiële producten en diensten te beschermen door voor bepaalde diensten hun beleggersprofiel en beleggerscategorie, hun mogelijkheden en beleggingsdoelstellingen te identificeren;
de verplichting om andere aanbieders van financiële producten en diensten of van betalingsdiensten (bijvoorbeeld betalingsinitiatiedienstaanbieders en rekeningaggregatoren) informatie over de rekeningen, transacties en hun respectieve begunstigden of emittenten mee te delen;
de verplichting om te voldoen aan de rapporteringsvereisten op het gebied van financiële en fiscale aangelegenheden, fraude of incidenten;
de verplichting om bepaalde gegevens te registreren en te archiveren.

De lijst van wettelijke en reglementaire domeinen waarvoor de Bank uw gegevens moet verwerken, is niet-uitputtend en onderhevig aan veranderingen.

In het kader van haar wettelijke verplichtingen ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, de verificatie van de kredietwaardigheid bij kredietaanvragen en de bescherming van beleggers, voert de Bank geautomatiseerde controles uit met behulp van externe bronnen of gegevens die specifiek van u worden gevraagd. Deze geautomatiseerde controles kunnen naargelang het geval uiteindelijk leiden tot een weigering van het contract of een verzoek om aanvullende informatie.

Voor deze controles gebruikt de Bank adequate wiskundige of statistische modellen, met behulp van geverifieerde gegevens om het risico op fouten te vermijden. De Bank verwerkt in dat verband geen gevoelige gegevens en waakt erover elke vorm van discriminatie te vermijden.

6.2 Contractuele relaties

Alvorens contracten te sluiten, kan en moet de Bank in sommige gevallen bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om:

op uw verzoek te reageren;
u erop te wijzen dat het online inschrijvingsproces niet is afgerond;
gevolg te geven aan een verzoek, de geschiktheid ervan te evalueren en de risico's van een mogelijk contract in te schatten;
de kredietwaardigheid van uzelf of eventueel van de met u verbonden personen beoordelen bij een kredietaanvraag.

De Bank is bovendien niet in staat om aanvragen voor specifieke producten of diensten te verwerken zonder eerst bepaalde gegevens van u te verkrijgen.

Als u bijvoorbeeld een nieuw product of een nieuwe dienst (bv. KEYPRIVATE, KEYHOME enz.) wilt aanschaffen, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig om te beoordelen of we u die producten of diensten mogen aanbieden.

Meer bepaald verwerkt de Bank uw gegevens bij de uitvoering van de contracten als volgt:

centraal beheer van uw verschillende rekeningtypes;
beheer en controle van verrichtingen;
centraal beheer en algemeen beeld van de cliënten;
beheer en toekenning van de producten en uitvoering van de diensten, waaronder:
 • verkoop van financiële en beleggingsproducten;
 • beheer en toekenning van kredieten door het globale kredietrisico te beoordelen;
consolidatie en monitoring van de rapportering van financiële en boekhoudkundige gegevens;
uw bescherming en die van uw activa tegen frauduleuze activiteiten, bijvoorbeeld door identiteitsfraude, lekken of hacken van data;
het beheer van uw gegevens in het kader van de rekeninginformatie- (aggregatie) en betalingsinitiatiedienst.

6.3 Gerechtvaardigd belang

De Bank verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Daarbij streeft de Bank naar een evenwicht tussen de noodzaak om de gegevens te verwerken en de naleving van uw rechten en vrijheden, met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Persoonsgegevens worden dus verwerkt voor de volgende doeleinden:

De voorbereiding van studies, modellen (risico-, marketing- en andere modellen) en statistieken, met gebruik van technieken om de betrokkenen te anonimiseren en te pseudonimiseren.
De promotie van producten en diensten die de Bank aanbiedt of promoot (zie 6.5).
Het voorinvullen van al bekende gegevens van bestaande cliënten bij de aanvraag van bijkomende producten of diensten.
De optimalisering van de prestaties van onze diensten:
 • Wij gebruiken transactiegegevens om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten en ze aldus te kunnen verbeteren. Wanneer u bijvoorbeeld een rekening opent, meten wij de tijd tussen uw rekeningopening en de eerste transactie.
 • We analyseren ook de resultaten van onze marketingactiviteiten om de doeltreffendheid van onze campagnes te meten en u als cliënt relevantere oplossingen aan te bieden.
 • Wij analyseren de resultaten van enquêtes bij cliënten van de Bank, statistieken, testen en opmerkingen van cliënten op sociale media (Twitter, Facebook enz.) waar de Bank actief is.
De bewaring van bewijsstukken.
De opleiding van ons personeel door de telefoongesprekken van onze cliëntendienst op te nemen.
De follow-up van de activiteiten van de Bank, met name het meten van de verkopen, het aantal oproepen en bezoeken aan de Website van de Bank, de aard van de veelgestelde vragen van cliënten enz.
Het gebruik van cookies: meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om cookies te beperken en te verwijderen, vindt u in onze Cookies Policy. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie.;
De vrijwaring van de veiligheid van goederen en personen, de bestrijding van fraude of pogingen tot indringing, misbruik of andere strafbare feiten: zo worden de beelden die onze bewakingscamera's registreren alleen gebruikt ter vrijwaring van de veiligheid van goederen en diensten en ter voorkoming van misbruik, fraude en andere strafbare feiten waarvan onze cliënten of de Bank het slachtoffer kunnen worden.
De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en het behoud van de rechten van de Bank of alle personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

6.4 Toestemming

In sommige gevallen verwerkt de Bank uw persoonsgegevens alleen als zij daarvoor uw specifieke toestemming heeft gekregen.

Bijvoorbeeld:

De Bank stuurt u reclameberichten per e-mail of sms en verwerkt uw elektronische contactgegevens met dat doel alleen als u daar uw specifieke toestemming hebt voor gegeven (zie 6.5).

Opgelet: uw toestemming is enkel vereist voor commerciële berichten langs elektronische weg. In alle andere gevallen (in het kader van de uitvoering van uw contract of als we daar wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld bij de wijziging van onze algemene voorwaarden), behouden wij ons het recht voor om met u contact op te nemen via alle communicatiekanalen, en meer bepaald langs elektronische weg.

De Bank deelt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de tussenkomst van bepaalde betalingsdienstaanbieders, zoals betalingsinitiatiedienstaanbieders en rekeningaggregatoren, alleen met uw toestemming.

6.5 Commerciële prospectie

De Bank biedt u een ruim aanbod financiële producten en diensten aan en als onderneming heeft zij een gerechtvaardigd belang om u over de producten of diensten die zij aanbiedt of promoot te kunnen informeren. In die context kan zij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens, en meer bepaald uw contactgegevens, te gebruiken om u commerciële mededelingen te sturen.

Concreet betekent dit dat we bijvoorbeeld met u contact kunnen opnemen in de volgende gevallen:

producten waarvoor u belangstelling hebt getoond (bijvoorbeeld door voor een infosessie in te schrijven of door een simulatie van het product te maken);
wanneer de Bank nieuwe producten of diensten op de markt brengt;
wanneer u de inschrijving op een product of dienst hebt aangevat maar niet hebt afgerond.

In het kader van die prospectie mag de Bank met u contact opnemen via de traditionele kanalen, bijvoorbeeld per telefoon of met een gewone brief. De Bank gebruikt die traditionele communicatiemiddelen alleen als u geen aanspraak hebt gemaakt op uw recht van bezwaar tegen het gebruik van uw commerciële gegevens voor directmarketingdoeleinden (zie 12.5).

De Bank mag ook met u contact opnemen per elektronische post (e-mail, fax of sms). Zij zal dat echter alleen doen als u daar hebt mee ingestemd.

De Bank zal uw gegevens in geen geval meedelen aan derden om hen in staat te stellen u commerciële mededelingen over hun eigen producten en diensten te richten. De Bank verwerkt trouwens geen gevoelige gegevens voor commerciële prospectie.

7. Cookies

Algemeen genomen zijn cookies kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies hebben maar dienen doorgaans om een spoor te bewaren van de bezochte websites. Ze zorgen ervoor dat de sites u herkennen en uw voorkeuren onthouden tijdens uw volgende bezoek.

Wij gebruiken cookies op onze Website om ze beter te laten werken, ze uw voorkeuren te laten onthouden en u informatie te geven waarvan wij denken dat ze interessant of nuttig kan zijn voor u.

We gebruiken de door de cookies geregistreerde gegevens ook om statistieken over onze Website aan te maken en de prestaties en inhoud ervan te verbeteren.

De meeste browsers zijn automatisch zo ingesteld dat ze cookies aanvaarden. U kunt uw browser echter ook vragen om elke verzonden cookie te melden of om te verhinderen dat de cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. Als u onze cookies weigert, zult u misschien merken dat u minder snel kunt surfen en niet meer tot alle diensten toegang hebt.

Lees de Cookies Policy van de Bank voor meer informatie over het gebruik van onze cookies.

Onze Website kan links bevatten naar websites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet tot het toepassingsgebied van ons Privacybeleid behoren. We raden u aan om hun beleid voor de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens

Om u onze producten en diensten snel en doeltreffend aan te bieden, kunnen uw persoonsgegevens occasioneel volledig automatisch worden verwerkt om een beslissing te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op significante wijze treft.

Dat is zo voor de hypothecaire kredieten, waar de beslissing om u een lening toe te kennen uitsluitend op basis van een algoritme wordt genomen. Dat algoritme maakt gebruik van de gegevens die u ons meedeelt in het kader van uw kredietaanvraag en externe gegevens (Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Het algoritme beoordeelt uw terugbetalingscapaciteit voor het krediet dat u aanvraagt en is bedoeld om ons in staat te stellen een snelle en niet-discriminerende beslissing te nemen. U hebt wel altijd het recht om een toelichting te krijgen van de beslissing die na afloop van dit soort evaluatie wordt genomen, om die beslissing te betwisten en om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen voor elke geautomatiseerde beslissing.

Dat geldt ook voor de budgetbegeleidingsdienst die informatie verspreidt, zoals grafische transformaties, categorie-indelingen en maandverslagen die de bank aanmaakt om de cliënt te helpen bij het beheer van zijn persoonlijke financiën. Die informatie kan worden verkregen bij Keytrade Bank en bij de derde banken die de door de cliënt geselecteerde rekeningen beheren.

9. Bewaringstermijn

Wij trachten uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Bij de evaluatie van de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens moeten wij ook rekening houden met de geldende reglementaire eisen (bv. voortvloeiend uit de wet tegen het witwassen van geld).

Concreet worden uw persoonsgegevens gedurende maximaal één jaar bewaard als u prospect bent.

Bent u cliënt bij de Bank, dan worden de gegevens die wij in het kader van onze contractuele relatie hebben verzameld, in principe tijdens de hele duur van de relatie en gedurende tien jaar na afsluiting van uw rekening bewaard. Die periode kan in sommige gevallen worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor de hypothecaire leningen (30 jaar) of bij geschillen (tot na afloop van het geschil).

De andere gegevens, zoals de gegevens die worden verzameld via de bewakingscamera's, worden gedurende een kortere periode bewaard (één maand voor de beelden van de bewakingscamera's).

10. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen accidenteel verlies of bekendmaking aan niet-gemachtigde personen.

We hebben technische beveiligingsmiddelen ingevoerd overeenkomstig de internationale regels en geldende normen om uw persoonsgegevens te beschermen.

U kunt zelf ook bijdragen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens door de onderstaande tips te volgen:

Gebruik het recentste besturingssysteem op uw computer en installeer alle veiligheidsupdates.
Gebruik de recentste versie van uw browser en installeer alle veiligheidsupdates.
Installeer een antivirus, antispyware en firewall en stel uw voorkeuren zo in dat ze regelmatig worden geüpdatet.
Laat uw Toestel en inlogmiddelen niet zonder toezicht achter.
Log uit als u de Transactiesite of app niet meer gebruikt.
Zorg dat uw codes vertrouwelijk blijven. Kijk via het adres van de website en het certificaat na of u op de echte website van Keytrade Bank zit: klik daarvoor op het groene slotje en kijk het certificaat na:
 • behoort toe aan Keytrade Bank (Arkéa Direct Bank SA)
 • wordt uitgegeven (nagekeken) door Globalsign nv-sa.
Log alleen in via een toestel dat u vertrouwt en vermijd om gedeelde computers/toestellen voor gevoelige transacties te gebruiken.
Als u zich niet op uw gemak voelt op een website, gebruik ze dan niet en voer geen codes/wachtwoorden in!
Open geen attachments van e-mails die u niet verwacht.
E-mails kunnen virussen of malware bevatten, zelfs als u de afzender kent. Zorg dat uw antivirusprogramma ook zeker de attachments van uw inkomende e-mails controleert. Activeer eventueel de e-mailfilter van uw webbrowser.
De Bank zal u nooit per e-mail naar nummers van rekeningen, krediet- of debetkaarten, wachtwoorden of codes vragen.

Als u contact opneemt met onze klantendienst voor vragen over de uitvoering van uw orders, zullen zij naar uw bankrekening vragen. Voor de dienst 'Telefonische orders' zullen zij u persoonlijke vragen stellen om u te identificeren.

11. Voor wie zijn uw gegevens bestemd? Aan wie mogen uw gegevens worden doorgegeven?

Binnen de Bank zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de personen die in het kader van hun opdracht toegang moeten hebben tot die gegevens.
Sommige van uw persoonsgegevens kunnen aan Arkéa Direct Bank SA, aan Crédit Mutuel Arkéa of andere groepsentiteiten worden doorgegeven (Keytrade Bank is een Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), die zelf een dochter is van Crédit Mutuel Arkéa).
In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan derden mee te delen:
 • aan de Belgische of Franse markt- of toezichthoudende autoriteiten, aan de overeenkomstige autoriteiten in het buitenland, aan het Centrale Aanspreekpunt ('CAP'), aan de Belgische of buitenlandse fiscale autoriteiten, wanneer de Bank verplicht is om de persoonsgegevens van de cliënt mee te delen;
 • aan de Nationale Bank van België of aan de Banque de France (in de gevallen zoals beoogd in de Europese verordening nr. 2016/867 van 18 mei 2016 (Verordening ANACREDIT) in het kader van de kredieten die u worden toegekend;
 • aan de overheids- of rechterlijke instanties, zoals politie, procureurs, rechtbanken enz. En dat enkel op hun uitdrukkelijk verzoek;
 • aan advocaten (bijvoorbeeld in het kader van de vereffening van het huwelijksvermogen of een faillissement), notarissen (bijvoorbeeld bij een hypothecaire lening of nalatenschap), voogden of voorlopige bewindvoerders enz.
 • aan derde banken overeenkomstig de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
In sommige gevallen doet de Bank een beroep op derden om u de diensten te leveren waarop u hebt ingeschreven of om uw persoonsgegevens te verwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
 • leveranciers die gespecialiseerd zijn in de financiële sector en ook hun wettelijke verplichtingen als verwerker van persoonsgegevens dienen na te leven
  (bijvoorbeeld: Card Stop, VISA, correspondentbanken in het buitenland enz.);
 • dienstverleners die ons helpen bij:
  • het ontwerp en het onderhoud van onze tools;
  • de commercialisering van onze activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van de communicatie met de cliënten;
  • de ontwikkeling en/of het beheer van onze producten en diensten.

In dat geval zorgen wij ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de vereiste specifieke taken te volbrengen. We zorgen er ook voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met onze instructies te gebruiken.

Wanneer wij samenwerken met onderaannemers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen wij adequate maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens in het land van bestemming behoorlijk worden beschermd. In dat geval garanderen wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens eenzelfde beschermingsniveau als in de Europese wetgeving wordt vereist (bv. door contractuele maatregelen).

Uw gegevens mogen ook worden meegedeeld aan bepaalde betalingsdienstaanbieders, zoals betalingsinitiatiedienstaanbieders en rekeninginformatiedienstaanbieders in het kader van PSD2 : deze (gepseudonimiseerde) gegevens zullen enkel opgeslagen worden in de Cloud indien u gebruik maakt van de betalingsinitiatie- en rekeninginformatiediensten.

We verkopen uw persoonsgegevens in geen geval aan derden.

12. Wat zijn uw rechten?

12.1 Recht op inzage en rectificatie

de categorieën verwerkte persoonsgegevens;

de doeleinden waarvoor we uw gegevens verzamelen;
de categorieën ontvangers aan wie we uw gegevens doorsturen;
de bewaringstermijn van uw gegevens;
de logica achter de eventuele automatische verwerking van uw persoonsgegevens;
de bron van de persoonsgegevens als ze niet bij u werden verzameld.

Als u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons om een rectificatie vragen.

We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct, up-to-date, volledig en relevant zijn. Daarom verzoeken wij u ons elke wijziging (verhuizing, nieuwe identiteitskaart, toevoeging van nieuwe nationaliteit enz.) te melden.

U kunt bepaalde persoonsgegevens ook zelf wijzigen door in te loggen op de Transactiesite > Voorkeuren.

Als we uw gegevens verbeteren en wij ze eerder al met een derde hadden gedeeld, zullen wij ook die laatste op de hoogte brengen.

12.2 Recht op vergetelheid

In welbepaalde gevallen biedt de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten wissen.

Dat is met name zo als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld (bijvoorbeeld omdat u ons uw contactgegevens hebt meegedeeld om deel te nemen aan een event dat voorbij is), als de verwerking van uw gegevens louter op uw toestemming berust en u beslist deze in te trekken, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij geen gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw gronden.

De Bank kan uw persoonsgegevens echter bewaren wanneer zij nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de naleving van haar wettelijke verplichtingen. De Bank is dan gehouden tot de bewaringstermijnen zoals bepaald in de wetgeving, met name wanneer de gegevens betrekking hebben op de transacties die u hebt uitgevoerd of die werden verzameld in het kader van onze verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld of de financiering van terrorisme (zie punt 7).

12.3 Recht op beperking van de verwerking

Dankzij dit bijzondere recht van bezwaar kunt u de Bank een tijdelijke vergrendeling van uw gegevens vragen in welbepaalde gevallen die in de regelgeving zijn vastgelegd: de Bank mag de betrokken gegevens dan voor bepaalde tijd niet meer verwerken.

Die vergrendeling kan worden aangevraagd:

Wanneer de betrokken gegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verstreken zijn, gedurende de tijd die we nodig hebben om de juistheid van uw gegevens na te kijken.
Wanneer de verzameling, het gebruik, de mededeling of de bewaring ervan verboden is.
Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking.
Tijdens de periode die de Bank nodig heeft om de gegrondheid van een verzoek tot bezwaar te onderzoeken.

Als u aanspraak maakt op dat recht, mogen wij uw gegevens bewaren maar mogen wij er geen andere verwerking meer mee doen, behalve met uw akkoord of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze rechtsvordering (of die van iemand anders).

12.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Krachtens dat recht kunt u de Bank vragen dat ze uw persoonsgegevens aan u overmaakt of rechtstreeks doorstuurt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer dat voor de Bank technisch mogelijk is. Dat recht betreft alleen de gegevens die u zelf aan de Bank hebt verstrekt en automatisch zijn verwerkt op basis van het contract of uw toestemming.

U kunt een aanvraag doen via het volgende formulier

12.5 Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw gegevens op uw toestemming berust, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Die intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond in de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

12.6 Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht om zonder verantwoording en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie (zie 14). In dat geval worden uw gegevens niet meer voor dat doel gebruikt.

U hebt bovendien ook het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Er wordt echter geen gevolg gegeven aan uw verzoek als ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt als het uwe of als de verwerking van uw gegevens is vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechten voor de rechtbanken.

13. Hoe oefent u uw rechten uit?

Om uw rechten uit te oefenen bezorgt u ons een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een leesbare kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart, en probeert u zo nauwkeurig mogelijk te zijn:

per brief aan:
KEYTRADE BANK – Legal Department
Vorstlaan 100
1170 Brussel
per e-mail naar dpo@keytradebank.com

Na ontvangst van uw volledige verzoek bezorgen wij u binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen een antwoord.

Voor elke extra kopie die wordt gevraagd in het kader van de uitoefening van uw recht op inzage in uw persoonsgegevens, zijn wij gemachtigd om u een redelijk bedrag aan te rekenen voor de administratiekosten.

14. Hoe laat u ons weten dat u geen marketingaanbiedingen meer wilt ontvangen?

Als u cliënt bent bij de Bank en u van ons geen of minder commerciële aanbiedingen wilt ontvangen, dan kunt u ons dat melden door in te loggen op de Transactiesite > Voorkeuren > Communicatie. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen om sommige van onze newsletters niet meer te ontvangen of ons uw voorkeuren voor de communicatiekanalen meedelen.

Als u nog geen cliënt bent bij de Bank kunt u ons die voorkeuren laten weten door een e-mail te sturen naar legal@keytradebank.com.

Als u geen commerciële mededelingen per telefoon (meer) wilt ontvangen, kunt u zich registreren op de 'Bel me niet meer'-lijst (https://www.dncm.be/nl/).

Als u onze reclamezendingen (opnieuw) wilt ontvangen of als wij u opnieuw mogen opbellen voor commerciële mededelingen, stuurt u een e-mail naar legal@keytradebank.com of wijzigt u uw Voorkeuren op de Transactiesite.

15. Bij wie kunt u terecht bij conflicten?

Bij conflicten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bemiddelingsverzoek indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 2 274 48 00
Mail : contact@apd-gba.be