Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1E1

9,55 EUR

NIW 23/09/2022

-0,04 EUR (-0,45%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Threadneedle (Lux)

Type

High Yield

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2022

Ford Motor Credit Company Llc 2,50%
Telefonica Europe B V 2,40%
Electricite De France Sa 2,30%
Vodafone Group PLC 1,80%
Deutsche Lufthansa Ag 1,80%
Telecom Italia S.P.A. 1,70%
Repsol International Finance B.V. 1,60%
Faurecia S.E. 1,50%
Iqvia Inc 1,40%
Schaeffler Ag 1,30%

Factsheet

Isin LU1829334579
Naam Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1E
Fondsvermogen 345 millioen
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,38%
Distributievergoeding 0,6% bedrag van de positie
Fondsmanager Threadneedle Management Luxembourg SA
Fondsmanager sinds 29/08/2018
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Inflatierisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico:

Risico tegenpartij

Risico van hoogrentende effecten

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden met het potentieel om het door u belegde bedrag te doen groeien op lange termijn. Het doel is een beter resultaat te behalen dan de ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index, na aftrek van kosten. Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in hoogrentende obligaties (die vergelijkbaar zijn met een lening en een vaste of variabele rente betalen) in euro of Britse pond die zijn uitgegeven door bedrijven in Europa of bedrijven die daar een groot deel van hun activiteiten uitvoeren. Hoogrentende obligaties zijn obligaties die lagere ratings hebben gekregen van internationale agentschappen die dergelijke ratings verschaffen. Deze obligaties worden beschouwd als risicovoller dan obligaties met een hogere rating, maar keren over het algemeen hogere inkomsten uit. Indien het Fonds belegt in obligaties die niet in euro luiden, kan het Fonds maatregelen nemen die trachten het risico van valutaschommelingen ten opzichte van de euro te beperken. Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index. De index is in ruime mate representatief voor de effecten waar het Fonds in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het Fonds zullen worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. De fondsbeheerder kan naar keuze beleggingen selecteren met andere wegingen dan in de index, alsook beleggingen die geen deel uitmaken van de index, en het Fonds kan aanzienlijk afwijken van de index. In het kader van het risicomonitoringproces van de fondsbeheerder wordt rekening gehouden met afwijkingen van de index, inclusief richtlijnen inzake het risiconiveau ten opzichte van de index, om ervoor te zorgen dat het algemene risiconiveau grotendeels consistent is met dat van de index. In overeenstemming met zijn actieve beheerstrategie, kan er aanzienlijk worden afgeweken van de index. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het documentencentrum op onze website: www.columbiathreadneedle.com.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.