Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

DNCA Invest Eurose A EUR1

164,89 EUR

NIW 14/10/2021

0,45 EUR (0,27%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

DNCA Invest

Type

Euro zone

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2021

Credit Agricole 2,94%
Spain I/L 2024 2,90%
TOTAL SA 2,80%
Italy I/L 2024 2,74%
Orange 2,28%
Sanofi 2,07%
Saint-gobain 1,99%
Italy I/L 2023 1,81%
Telecom Italia SpAMilano 1.13 2022 CV (4.6) 1,52%
Spain I/L 2023 1,15%

Factsheet

Isin LU0284394235
Naam DNCA Invest Eurose A EUR
Fondsvermogen 4571 millioen EUR
Soort fonds Europe
Lopende kosten 1,46%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager DNCA FINANCE
Fondsmanager sinds 21/06/2007
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst BNP Paribas Services, Brussels branch
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 2 jaar
Categorie Gemengd Neutraal risico : Europa
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Essentiële kenmerken van het beheer: Gespreid fonds. Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Bij het beheer van het compartiment wordt ook rekening gehouden met verantwoordelijke en duurzame principes. Op die manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende selectie van aandelen en obligaties rekening gehouden met de interne score op het gebied van zowel verantwoord ondernemen als duurzaamheid van de ondernemingen. In lijn met het beheer van duurzame beleggingen ('SRI') worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESGcriteria, waarbij we ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uitsluiten uit het beleggingsuniversum en daar dus niet in beleggen. Bijkomende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan vastrentende effecten in euro's, bestaande uit effecten uitgegeven door publieke of private uitgevers, zonder beperkingen ten aanzien van ratings, met inbegrip van effecten zonder rating. - Tot 50% van de nettoactiva in effecten die behoren tot de 'speculatieve' categorie (d.w.z. met een rating lager dan A-3 voor de korte termijn of BBB- voor de lange termijn volgens Standard & Poor's, of gelijkwaardig) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen niet enkel op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar zal ook een eigen beoordeling maken van het kredietrisico. - Maximaal 35% van het nettovermogen in aandelen in euro's van uitgevers in alle marktkapitalisaties, die statutair gevestigd zijn in de lidstaten van de OESO. Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment. - Tot 5% van het nettovermogen van het compartiment kan worden belegd in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's onder CCC voor de lange termijn, of equivalent). - Het compartiment kan maximaal 15% van zijn nettoactiva beleggen in door activa gedekte effecten (ABS). Door activa gedekte effecten, onder meer door een hypotheek gedekte effecten (MBS), waarin wordt belegd, zullen bestaan uit effecten met een kredietrating van minstens B- volgens Standard & Poor's of een rating die de beheermaatschappij als gelijkwaardig beschouwt. - Tot 10% van de nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De duration van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Om de beleggingsdoelstelling te behalen, kan het compartiment zijn nettovermogen ook beleggen in financiële derivaten of buitenbeursderivaten zoals, maar niet beperkt tot futures, opties, CDS'en (al dan niet op indexen), die worden verhandeld op gereglementeerde of buitenbeursmarkten om de aandelenblootstelling, het renterisico of het kredietrisico te hedgen of te verhogen, zonder een overmatige blootstelling na te streven. Beleggingen in financiële derivaten zullen in normale marktomstandighe

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.