Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

UBAM Global High Yield Solution AHC1

167,82 EUR

NIW 21/01/2020

-0,25 EUR (-0,15%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

UBAM

Type

High Yield

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

US TREASURY N/B 1.38% 30/09/2020 6,40%
US TREASURY N/B 1.75% 15/07/2022 5,00%
US TREASURY N/B 1.13% 28/02/2021 4,80%
US TREASURY N/B 1.38% 31/10/2020 4,50%
US TREASURY N/B 1.38% 31/01/2021 4,20%
US TREASURY N/B 1.75% 15/06/2022 4,10%
US TREASURY N/B 1.75% 30/04/2022 4,00%
US TREASURY N/B 1.38% 31/05/2021 4,00%
US TREASURY N/B 1.38% 15/10/2022 4,00%
US TREASURY N/B 1.50% 31/01/2022 3,80%

Factsheet

Isin LU0569862609
Naam UBAM Global High Yield Solution AHC
Fondsvermogen 2999 millioen USD
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 0,73%
Distributievergoeding 0,2% bedrag van de positie
Fondsmanager Philippe Graub
Fondsmanager sinds 03/12/2010
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 3 jaar
Categorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende markten via CDS'en (Credit Default Swaps). Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit CDS'en (Credit Default Swaps) voor de kredietblootstelling en uit schuldbewijzen van overheden en semioverheidsinstellingen die in Amerikaanse dollar luiden voor de renteblootstelling. Het Fonds kan zijn blootstelling aan hoogrentende effecten aanpassen van 80% naar 120% en kan zijn geografische spreiding aanpassen door zijn posities in Amerikaanse en Europese indexen te variëren. Het Fonds kan zijn blootstelling aan rentevoeten ook variëren door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse overheidsobligaties met verschillende looptijden. Het Fonds kan: - tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten. Het Fonds belegt niet in gestructureerde producten. Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteit gevoeliger is voor de economische cyclus en die een hogere rente uitkeren. Daarom is de opbrengst van dergelijke effecten, net zoals hun risiconiveau, hoger dan die van traditionele obligatieproducten. De blootstelling aan hoogrentende obligaties wordt geïmplementeerd via geclearde en gediversifieerde hoogrentende CDS-indexen. CDS-indexen bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Verenigd Koninkrijk (VK) Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze juridische afdeling: legal@keytradebank.be

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.