Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (acc)1

26,78 EUR

NIW 14/11/2019

0,00 EUR (0,00%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Franklin Templeton Investment Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10,62%
LETRA TESOURO NACIONAL 6,25%
Korea Treasury Bond 4,30%
INDIA GOVERNMENT BOND 3,14%
OTC SECURITIZED MARGIN CASH - USD 3,09%
MEXICAN FIXED RATE BONDS 3,05%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 3,00%

Factsheet

Isin LU0260870661
Naam Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (acc)
Fondsvermogen 15706 millioen USD
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,41%
Distributievergoeding 0,525% bedrag van de positie
Fondsmanager Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager sinds 01/09/2006
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst RBC Investor Services Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Risico opkomende markten

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") streeft naar een maximaal totaalbeleggingsrendement door een toename in de waarde van zijn beleggingen te bewerkstellingen, inkomsten te genereren en valutawinsten te realiseren op de middellange tot lange termijn. Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na en belegt hoofdzakelijk in: · obligaties van elke kwaliteit (waaronder obligaties van een lagere kwaliteit zoals non-investment grade-obligaties) uitgegeven door de overheid, overheidsgerelateerde entiteiten en/of vennootschappen in ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: · door hypotheek en activa gedekte effecten · obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank · effecten in gebreke (beperkt tot 10% van het vermogen) Het Fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden, die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken. De flexibele en opportunistische aard van de strategie maakt het voor het beleggingsteam mogelijk om voordeel te halen uit verschillende marktomstandigheden. Door diepgaand economisch, land- en aandelenonderzoek, inclusief een gedetailleerde risicoanalyse te gebruiken, probeert het grote team van vaste inkomstenspecialisten van Franklin Templeton uit deze verschillen voordeel te halen door overal ter wereld de grootste potentiële bronnen van inkomsten, kapitaalgroei en valutawinst uit vast inkomen te identificeren en hierin te beleggen. Om beleggingsbeslissingen te nemen, gebruikt het beleggingsteam grondige onderzoeken naar de verschillende factoren die obligatieprijzen en valutawaarden kunnen beïnvloeden. Het Fonds kan inkomsten uitkeren, vóór aftrek van kosten. Hoewel hierdoor meer inkomsten kunnen worden uitgekeerd, kan dit ook leiden tot een vermindering van het kapitaal. U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg. De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en beleggingsbeleid" te raadplegen in de meer recente prospectus van Franklin Templeton Investment Funds. De benchmark van het Fonds is de Bloomberg Barclays Multiverse Index. De benchmark wordt louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet van plan deze te volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark. Te begrijpen termen Door activa gedekte effecten: Obligaties waarvan de waarde en betaling van de inkomsten worden afgeleid uit een pool onderliggende activa. Hedging: Een strategie om bepaalde risico's, zoals deze komende van schommelingen in aandelenprijzen, valuta of intrestratio's, volledig of deels te neutraliseren. Opkomende markten: Landen waarvan de economie, de beurs, de politieke situatie en het regelgevingskader niet volledig zijn ontwikkeld. Derivaten: Financiële instrumenten waarbij de kenmerken en waarde afhankelijk zijn van de prestaties van één of meer onderliggende activa, meestal effecten, indices, valuta's of intrestratio's. Effecten in faling: Obligaties waarvan de toestand van de uitgever onzeker is geworden en wiens uitgever er niet in slaagt om betalingen van hoofdsom en intresten te doen op de vervaldatum.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze juridische afdeling: legal@keytradebank.be

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.