Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Carmignac Portfolio Green Gold A EUR - Acc1

339,40 EUR

NIW 14/10/2021

2,28 EUR (0,67%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Carmignac Portfolio

Type

Energy/Natural resources

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/04/2021

Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations 11,56%
Microsoft Corp 7,67%
ASHTEAD GRP PLC 3,13%
Waste Management Inc 3,07%
Samsung Electronics 3,04%
Vestas Wind Systems A/S 2,98%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,86%
Kingspan Group 2,85%
MasTec Inc 2,77%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,71%

Factsheet

Isin LU0164455502
Naam Carmignac Portfolio Green Gold A EUR - Acc
Fondsvermogen 547 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,79%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager sinds 10/03/2003
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Derivatenrisico

Risico tegenpartij

Risico van grondstoffen

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

2 Het compartiment stelt zich ten doel over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. Het compartiment streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een thematische aanpak om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. 2 Het compartiment is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Het beleggingsuniversum van het compartiment is ten minste gedeeltelijk van de referentieindicator afgeleid. De beleggingsstrategie van het compartiment is niet afhankelijk van de referentie-indicator; de posities en wegingen van het compartiment kunnen dan ook aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld. De referentie-indicator is de MSCI AC WORLD NR (USD) index (Bloomberg-code: NDUEACWF), berekend met herbelegde netto-dividenden en omgerekend naar euro voor de Aandelen in EUR en naar de relevante referentievaluta voor niet-afgedekte Aandelen. 2 Het subfonds belegt hoofdzakelijk in internationale aandelen. Het fonds kan maximaal 10% van de netto-activa beleggen in obligaties met een lagere rating dan 'investment grade'. De fondsbeheerder belegt op basis van thema's in bedrijven die producten of diensten aanbieden om de klimaatverandering af te remmen, zoals bedrijven die oplossingen voor een lage koolstofvoetafdruk aanreiken, een verlaging van de uitstoot mogelijk maken of activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de overgang naar een nettonulemissie in 2050 (waaronder bedrijven die toewerken naar een efficiëntere grondstofwinning). 2 De portefeuillebeheerder past een bottom-up-analyse toe, die aangevuld wordt met een fundamentele top-down-benadering. De aandelenselectie is volledig discretionair en berust op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder en financiële analyses. 2 Het compartiment kan in ondergeschikte mate ook beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties met vaste en/of variabele rente) en/of geldmarktinstrumenten. De portefeuillebeheerder behoudt zich het recht voor om maximaal 10% van de netto-activa te beleggen in obligaties met een lagere rating dan investment grade. 2 Het Subfonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van Artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 (de "SFDR") en streeft ernaar minimaal 60% van zijn activa te beleggen in bedrijven die met hun activiteiten bijdragen aan het afremmen van de klimaatverandering en een positieve impact hebben op het klimaat. Dit Subfonds hanteert een thematische aanpak gebaseerd op bindende negatieve en positieve screening, waarbij een best-in-universe- en best-effort-principe wordt toegepast. Om de ecologische duurzaamheid te evalueren gebruikt het Subfonds wetenschappelijke gegevens om de vooruitgang en bijdrage aan het reduceren van broeikasgassen te beoordelen (zoals de koolstofintensiteit, de totale CO2-uitstoot, de beoogde broeikasgasreducties of de totale hernieuwbare energieproductie), met inachtneming van minimumnormen inzake sociale en governance-criteria. De CO2-uitstoot van het Subfonds kan hoger zijn dan die van een koolstofarm fonds of koolstofarme benchmark, aangezien het niet alleen belegt in koolstofarme oplossingen, maar ook in bedrijven die zich in een transitiefase bevinden of die de overgang naar een groene economie mogelijk maken. Overige informatie: 2 Het compartiment gebruikt derivaten voor afdekkings- of arbitragedoeleinden en/of om de portefeuille bloot te stellen aan de volgende risico's (direct of via indexen): aandelen (alle kapitalisaties), valuta's, obligaties, dividenden, ETF's, bedrijfsobligaties, volatiliteit, variantie (de twee laatstgenoemde categorieën tot 10% van de netto-activa) en grondstoffen. De beschikbare deriva

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.