Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Amundi Funds Euro High Yield Bond AE1

22,03 EUR

NIW 07/08/2020

0,01 EUR (0,05%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Amundi Funds

Type

High Yield

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

Not available 100,00%

Factsheet

Isin LU0119110723
Naam Amundi Funds Euro High Yield Bond AE
Fondsvermogen 761 millioen EUR
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,45%
Distributievergoeding 0,6% bedrag van de positie
Fondsmanager Amundi Luxembourg SA
Fondsmanager sinds 04/06/2001
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst Caceis Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het Compartiment streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Compartiment streeft er meer bepaald naar een beter rendement te verwezenlijken (na aftrek van toepasselijke kosten) dan de ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index, over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Compartiment belegt minimaal 67% van zijn vermogen in obligaties onder beleggingskwaliteit die luiden in euro. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet en rentevoeten). Het Compartiment kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Het Compartiment streeft er niet naar de referentie-indicator te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de economische trends (top-down) om de geografische regio's en sectoren te vinden die vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zullen bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om sectoren en effecten te selecteren (bottom-up) en een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.