Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A1

12,10 EUR

NIW 25/01/2021

0,04 EUR (0,33%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Franklin Templeton Investment Funds

Type

Euro zone

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/09/2020

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 18,73%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6,75%
IRELAND REP OF 4,33%
French Republic Government Bond OAT 3,86%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/DOMESTIC 3,60%
Romanian Government International Bond 3,25%
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2,92%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2,90%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,57%

Factsheet

Isin LU0093669546
Naam Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A
Fondsvermogen 132 millioen USD
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 0,80%
Distributievergoeding 0,275% bedrag van de positie
Fondsmanager Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager sinds 08/01/1999
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst RBC Investor Services Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Franklin Euro Government Bond Fund (het "Fonds") streeft naar een maximaal beleggingsrendement door een toename in de waarde van zijn beleggingen te bewerkstellingen en inkomsten te genereren op middellange tot lange termijn.   Het Fonds belegt voornamelijk in: · obligaties van hogere kwaliteit uitgegeven door overheden en overheidsgerelateerde entiteiten binnen de Europese Monetaire Unie (landen van de eurozone)   Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: · obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door overheden en overheidsgerelateerde entiteiten buiten de Europese Monetaire Unie (samen beperkt tot 15% van het vermogen belegd buiten de Europese Monetaire Unie en obligaties van lagere kwaliteit) · derivaten voor afdekking en/of efficiënt portefeuillebeheer   Het Fonds probeert valutarisico's te verwijderen door niet-euro-beleggingen af te dekken naar de euro. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen, onderzoekt het beleggingsteam grondig de verschillende factoren die de obligatieprijzen kunnen beïnvloeden. Het Fonds kan inkomsten uitkeren, vóór aftrek van kosten. Hoewel hierdoor meer inkomsten kunnen worden uitgekeerd, kan dit ook leiden tot een vermindering van het kapitaal. U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg. Voor de distributie aandelencategorieën in dit document, wordt het dividendinkomen verdeeld onder de aandeelhouders. Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en beleggingsbeleid" te raadplegen in de meer recente prospectus van Franklin Templeton Investment Funds. De benchmark van het Fonds is de Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index. De benchmark wordt louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet van plan deze te volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark. Te begrijpen termen Obligaties: effecten die de verplichting van de uitgever inhouden om een lening op een bepaalde datum terug te betalen en hierop intrest te betalen. Hedging: Een strategie om bepaalde risico's, zoals deze komende van schommelingen in aandelenprijzen, valuta of intrestratio's, volledig of deels te neutraliseren. Derivaten: Financiële instrumenten waarbij de kenmerken en waarde afhankelijk zijn van de prestaties van één of meer onderliggende activa, meestal effecten, indices, valuta's of intrestratio's.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.