Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Invesco Funds Invesco Euro Bond Fund A (S.dis)1

6,60 EUR

NIW 20/04/2021

-0,00 EUR (-0,03%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Invesco Funds

Type

Euro

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 28/02/2021

Not available 100,00%

Factsheet

Isin LU0307019926
Naam Invesco Funds Invesco Euro Bond Fund A (S.dis)
Fondsvermogen 0 millioen
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,03%
Distributievergoeding 0,375% bedrag van de positie
Fondsmanager Gareth Isaac
Fondsmanager sinds 01/08/2007
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst Bank of New York Mellon SA/NV
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 5 jaar
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Volatiliteitsrisico

Hefboomrisico

Risico van converteerbare obligaties

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

De doelstelling van het Fonds bestaat erin vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te genereren. - Het Fonds belegt voornamelijk in schuldinstrumenten die luiden in euro. - Het Fonds zal beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) die wereldwijd uitgegeven worden door overheden of bedrijven. - Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten die in financiële problemen verkeren (noodlijdende effecten). - Het Fonds kan ook blootstelling verwerven aan gesecuritiseerde schuld. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van financiële derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return), die wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte graadmeter voor de beleggingsstrategie is, is het echter waarschijnlijk dat het merendeel van de emittenten in het Fonds tevens een component van de benchmark is. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, zal deze overlapping veranderen en kan deze bewering van tijd tot tijd worden gewijzigd. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid wat de samenstelling van de portefeuille betreft en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden per halfjaar uitbetaald.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.