Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

DNCA Invest Eurose A1

147,60 EUR

NIW 16/10/2020

0,38 EUR (0,26%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

DNCA Invest

Type

Euro zone

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

Not available 100,00%

Factsheet

Isin LU0284394235
Naam DNCA Invest Eurose A
Fondsvermogen 4571 millioen EUR
Soort fonds Europe
Lopende kosten 1,46%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager Jacques Sudre
Fondsmanager sinds 21/06/2007
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst BNP Paribas Services, Brussels branch
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 2 jaar
Categorie Gemengd Flexibel
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Gespreid fonds. Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan vastrentende effecten in euro's, bestaande uit effecten uitgegeven door publieke of private uitgevers, zonder beperkingen ten aanzien van ratings, met inbegrip van effecten zonder rating. - Minimaal 50% van de vastrentende portefeuille van het compartiment dient te bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'investment grade' (d.w.z.die minimaal een kortetermijnrating van A-3 of een langetermijnrating van BBB- van Standard & Poor's of gelijkwaardig hebben). De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. De vastrentende portefeuille van het compartiment kan effecten bevatten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. niet vallend in de categorie 'investment grade') of die geen rating hebben. De vermogensbeheerder kan tot 5% van het nettovermogen beleggen in noodlijdende effecten. - Maximaal 35% van het nettovermogen in aandelen in euro's van uitgevers in alle marktkapitalisaties, die statutair gevestigd zijn in de lidstaten van de OESO. Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment. De duration van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en claims waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beleggingsbeheerder laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.