Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Carmignac Patrimoine A1

669,69 EUR

NIW 06/08/2020

0,75 EUR (0,11%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Carmignac Patrimoine

Type

Mix fund

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

ITALY 0.35% 01/02/2025 3,65%
ITALY 1.45% 15/05/2025 2,60%
Jd.Com ADRs 2,42%
Amazon.com 2,08%
Hermes International 1,88%
facebook inc 1,54%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,52%
NEWMONT MINING CORP 1,49%
GREECE 1.50% 18/06/2030 1,29%
Alphabet Inc A 1,26%

Factsheet

Isin FR0010135103
Naam Carmignac Patrimoine A
Fondsvermogen 10571 millioen EUR
Soort fonds Mix funds
Lopende kosten 1,85%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager Rose Ouahba
Fondsmanager sinds 07/11/1989
Juridische vorm en nationaliteit gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 3 jaar
Categorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Risico tegenpartij

Geografische risico's

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan over een looptijd van meer dan 3 jaar. 2 De referentie-indicator is als volgt samengesteld: voor 50% de wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD) en voor 50% de wereldindex voor obligaties Citigroup WGBI All Maturities, berekend op basis van herbelegde coupons. De referentie-indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd en omgerekend in EUR voor de in EUR luidende en de afgedekte deelbewijzen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen. 2 De belangrijkste rendementsbronnen van het fonds zijn: - Aandelen: het fonds is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% van de nettoactiva). - Vastrentende producten: ten minste 50% van de nettoactiva van het subfonds is belegd in vastrentende en/of variabelrentende staats- en/of bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten. De gemiddelde rating van de door het fonds aangehouden obligaties moet minstens investment grade zijn volgens de beoordelingsschaal van ten minste een van de toonaangevende ratingbureaus. Vastrentende producten uit opkomende landen mogen niet meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. - Valuta's: het fonds kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. 2 Het fonds kan maximaal 15% van de netto-activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, Contingent Convertibles) beleggen. CoCo's zijn complexe achtergestelde gereglementeerde schuldinstrumenten met een heterogene structuur. 2 Een besluit om een renteproduct te kopen, aan te houden of te verkopen wordt niet automatisch en uitsluitend op grond van de waardering genomen, maar ook aan de hand van een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria op het gebied van rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd. 2 De beheerder kan 'relative-value-strategieën' als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities via derivaten innemen. Overige informatie: 2 De totale duration van de portefeuille van renteproducten en -instrumenten ligt tussen -4 en +10. De duration wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. 2 Het fonds maakt gebruik van vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten voor arbitragedoeleinden en/of om de portefeuille bloot te stellen aan of af te dekken tegen de volgende risico's (direct of indirect): valuta's, bedrijfsobligaties (voor maximaal 30% van de netto-activa), staatsobligaties, aandelen, ETF's, dividenden, volatiliteit, variantie (voor de laatste twee categorieën geldt een maximum van in totaal 10% van de netto-activa) en grondstoffen (voor maximaal 10% van de activa). Tot de gebruikte derivaten behoren opties (standaardopties, barrier-opties, binaire opties), termijncontracten (futures/forwards), swaps (waaronder rendementsswaps) en CFD's (contract for difference), gekoppeld aan één of meer onderliggende waarden. Bij de algemene blootstelling aan derivaten wordt uitgegaan van een verwacht hefboomeffect, berekend als de som van de nominale bedragen zonder compensatie of afdekking, van 500%. Onder bepaalde omstandigheden kan dit percentage echter hoger zijn. Het hefboomeffect ligt op 2. Het fonds kan maximaal 15% van de netto-activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, Contingent Convertibles) beleggen. CoCo's zijn complexe achtergestelde gereglementeerde schuldinstrumenten met een heterogene structuur. 2 Het fonds kan maximaal 10% van de nettoactiva in deelnemingsbewijzen of aandelen van ICB's beleggen. 2 Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. 2 De belegger kan op elke werkdag een verzoek om terugkoop indi

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.