Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Woning (ver)kopen: welke documenten heeft u nodig?

Gepubliceerd op:

31/08/2020

1. Identiteitskaart


Voordat u uw handtekening zet op de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) controleert u best of de identiteit van de verkoper overeenstemt met de eigendomsakte. Klinkt evident, maar is wel essentieel. Zo bent u zeker dat de verkoper te goeder trouw handelt. Hetzelfde geldt voor de verkoper: check altijd de identiteitskaart van de koper vooraleer u een handtekening zet.

"Koopt u een woning die verkocht wordt binnen het kader van een erfenis? Dan vraagt u de verkoper ook om een attest van erfopvolging. Dit document bevestigt wie de erfgenaam is", stipt notaris Joni Soutaer aan.


2. Onderhandse verkoopovereenkomst (of compromis)


Vaak wordt de verkoopovereenkomst aanzien als een voorlopig document, in afwachting van de ‘echte’ akte. Zo’n compromis is echter allesbehalve vrijblijvend. Eenmaal getekend is de (ver)koop definitief.

Op het internet kunt u verschillende sjablonen van zo’n verkoopovereenkomst downloaden. "Het is echter ten zeerste aan te raden om de compromis eerst door uw notaris te laten nakijken. Bij het opmaken van de akte is de notaris namelijk gebonden aan de bepalingen in het compromis", beklemtoont Joni Soutaer. De verkoopovereenkomst dient dan ook zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn, zodat er geen ruimte is voor discussie achteraf.


3. Bodemattest


Als u een woning (ver)koopt in het Vlaams Gewest dient u als verkoper een bodemattest te kunnen voorleggen. Dat is een document van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) dat de toestand van de grond beschrijft. Meer bepaald of de grond vervuild is of niet. Vaak zal OVAM een blanco attest uitgeven, omdat OVAM geen informatie heeft over de ondergrond van de woning. Ook bij de verkoop van een woning in het Brussels Gewest is een bodemattest vereist. In het Waals Gewest kunt u het attest aanvragen via de website van de Banque des Données de l’Etat des Sols (BDES).

Zo’n bodemattest lijkt op het eerste gezicht misschien triviaal, maar dat is het niet. Als het attest ontbreekt, dan kan de koper de verkoopovereenkomst verbreken.


4. Stedenbouwkundig uittreksel


Dit document is voor de koper van groot belang. Op het stedenbouwkundig uittreksel staat onder meer vermeld of er een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) is uitgereikt, of er een verkavelingsvergunning van toepassing is, en of er bouwovertredingen zijn vastgesteld en/of geregulariseerd, enzovoort. Zo bent u als koper zeker dat de woning niet zonevreemd is en dat er geen bouwovertredingen zijn vastgesteld. Kreeg u als koper geen stedenbouwkundig uittreksel bij het ondertekenen van de compromis, dan heeft u een argument om de verkoopovereenkomst te verbreken.

Als verkoper houdt u er best rekening mee dat de aanvraag van zo’n uittreksel even kan duren. Vraag het document dus tijdig aan. Hou er rekening mee dat het slechts één jaar geldig is.


5. Postinterventiedossier (PID)


Het PID is verplicht bij elke verkoop van een woning in België:


  • waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001
  • of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.

Het PID is een soort onderhoudsboekje van het huis of appartement en bevat onder meer:


  • aanduidingen en/of foto’s van (ingewerkte) leidingen (water, gas, elektriciteit, ...) en verborgen gevaren
  • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen
  • eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen
  • de namen en contactgegevens van de architect, veiligheidscoördinator en aannemers
  • ...

Strikt genomen blijft de verkoop ook zonder postinterventiedossier geldig. "Zijn er werken uitgevoerd na 1 mei 2001 en is er geen PID aanwezig, dan wordt er gezocht naar een compromis tussen de koper en verkoper", vertelt notaris Joni Soutaer. "Ofwel wordt er alsnog een PID samengesteld; in de praktijk is zo'n wedersamenstelling behoorlijk complex en duur. Ofwel engageert de koper om dit zelf in orde te brengen, en betaalt de verkoper (eventueel) een vergoeding aan de koper."


6. Keuring elektrische installatie


Elektrische installaties dienen verplicht om de 25 jaar gekeurd te worden. Zeker bij oudere woningen kan het keuringsattest wel eens ontbreken, of verlopen zijn. Zonder het attest kan de verkoop echter niet doorgaan.

Een verkoper kan echter wel perfect zijn huis van de hand doen als de installatie is afgekeurd. "Bij meer dan 90% van de verkochte woningen is dat het geval", vertelt Joni Soutaer. "Of de installatie dus goedgekeurd is of afgekeurd, maakt niet uit. Zo lang er maar een keuringsattest aanwezig is."

Als koper kunt u op zo’n keuringsattest zien welke problemen er zijn. "U dient de installatie ten laatste 12 tot 18 maanden na het verlijden van de akte in orde te brengen", vervolgt ze. "12 maanden indien de installatie dateert van de periode na 1981, of 18 maanden indien de installatie dateert van de periode vóór 1981. Eventueel kan u ook een verlenging aanvragen."


7. Energieprestatiecertificaat (EPC)


Dit document geeft weer hoe energiezuinig het gebouw al of niet is. Daarnaast bevat zo’n certificaat traditioneel ook een reeks aanbevelingen om de woning energiezuinig te maken.

Het certificaat is verplicht in heel België en is 10 jaar geldig. Heeft u als verkoper sinds het opmaken van een EPC-attest energiebesparende maatregelen genomen? Dan kan het goed zijn om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Dat is misschien een kost van een paar 100 euro, maar met een beter cijfer kunt u makkelijk (tien)duizenden euro’s meer vragen voor uw woning.


8. Keuringsattest stookolietank en cv-installatie


"Voordat een stookolietank in gebruik genomen wordt, is er een keuring verplicht. Afhankelijk van het type tank, de ligging en het volume kan er ook een periodieke keuring verplicht zijn. Daarom moet de verkoper in principe altijd een attest kunnen voorleggen", vertelt Joni Soutaer.

Is dat niet het geval, dan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel laat de verkoper de tank keuren. Ofwel gebeurt de verkoop zonder keuring, en komt de verplichting om de tank te (her)keuren bij de koper terecht.

Vooraleer een cv-installatie in gebruik wordt genomen, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren. De verkoper moet ook dit attest kunnen voorleggen. De notaris is niet verplicht om dit attest op te vragen, maar doet het wel in de praktijk.


9. Bij de (ver)koop van een appartement


Als verkoper bent u verplicht een aantal documenten op te vragen bij de syndicus, en hij/zij is verplicht u die te overhandigen. "Het gaat bijvoorbeeld om hoeveel geld er in de 'kas' zit, verslagen van de algemene vergaderingen, enzovoort. Zo kan u als koper weten of er bijvoorbeeld plannen bestaan om het dak en de liften te vernieuwen, waarvoor u zal moeten bijdragen", verduidelijkt Joni Soutaer.


10. Andere documenten


Na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst, is de notaris belast met het opvragen van een reeks andere documenten en opzoekingswerk. Hiervoor dient u dus niet zelf in te staan. "Het gaat onder meer op het controleren van de hypothecaire staat, zodat er geen schulden of bezwaren rusten op het vastgoed", vertelt Joni Soutaer. "Daarnaast wordt ook onderzocht of er geen huurcontracten, erfdienstbaarheden, voorkooprechten, ... van toepassing zijn. Is het gebouw een monument, ligt het in een bos- of overstromingsgebied, zitten er strategische pijpleidingen in de ondergrond ... ook dat zal de notaris controleren."

In het geval van de (ver)koop van een appartement zal de notaris ook bijkomende opzoekingen verrichten. Zo zal hij/zij bij de syndicus nagaan of er werken zijn gepland en hoeveel deze kosten.


Plannen om te kopen, bouwen, renoveren of herfinancieren?

Doe een simulatie en u krijgt meteen de beste rentevoet
Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

 

 

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie