Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

SG Issuer (LU) Turbos Best
Société Générale

Van 07 december 2015 tot en met 29 januari 2016 betaalt u bij Keytrade Bank geen transactiekosten op de SG Issuer (LU) Turbos Best* :

* Aanbieding geldig op orders voor een bedrag boven 100€, met een maximum van 50 transacties per rekening per maand.

Voor orders tussen 100 en 2 500€ worden de transactiekosten gratis in plaats van 7,50€.

Voor orders tussen 2 500,01 en 5 000€ worden de transactiekosten gratis in plaats van 14,95€.

Voor orders tussen 5 000,01 en 50 000€ worden de transactiekosten gratis in plaats van 24,95€.

Om de tarieven buiten de campagne te raadplegen, klik hier.

Als de belegger na 29 januari 2016 een product doorverkoopt waarvoor hij bij de aankoop minder kosten heeft betaald, moet hij nog steeds de totale kosten verbonden aan de verkoop betalen.

SG Issuer (LU) Turbo Best zijn beursproducten met hefboomeffect die een risico op kapitaalverlies meebrengen. Beleggers kunnen hiermee hun portefeuille op korte termijn een boost geven of op middellange termijn afdekken. Ze bieden de mogelijkheid om te beleggen in een aandeel, een index, een grondstof, een valuta... met een hefboomeffect op maat. Ze hebben een open vervaldatum, waardoor de belegger zijn belegging kan behouden zolang zijn strategie dat vereist en zolang het stop loss-niveau niet bereikt of overschreden wordt.

Deze complexe afgeleide instrumenten naar Frans recht zijn bedoeld voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de onderliggende waarde, het hefboomeffect en het risico op deactivering, en een risico op kapitaalverlies aanvaarden.

De Turbo Best Call-producten zijn bedoeld voor beleggers die een stijging van de koers van de onderliggende waarde (index, aandeel, grondstof) verwachten. De Turbo Best Put-producten zijn bedoeld voor beleggers die een daling van de koers van de onderliggende waarde (index, aandeel, grondstof) verwachten.

Deze producten worden uitgegeven door SG Issuer en gewaarborgd door Société Générale [Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht), S&P: A (negatief vooruitzicht)]1. Deze producten vallen onder het risico op faling van Société Générale.

Al deze SG Issuer (LU) Turbo Best zijn genoteerd op Euronext Brussel en verhandelbaar op de website van Keytrade Bank.

Meer informatie over deze producten vindt u in de brochure.

Gamma's van beschikbare onderliggende waarden :

  • AEX AMSTERDAM EXCHANGES INDEX
  • BEL 20 INDEX
  • CAC 40
  • DAX

1 Ratings op 29/07/2015. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen.

KOSTEN VERBONDEN AAN DE TURBO BEST

Taks op beursverrichtingen (TOB): 0.27% (max. 800€) bij aankoop/verkoop op de secundaire markt.

Transactiekosten: kosten verbonden aan elke transactie op uw rekening en variërend volgens uw bank of uw broker. Dat geldt zowel voor de verkoop als voor de aankoop van een Turbo Best. Er wordt een bid-ask spread toegepast op uw orders op de secundaire markt (zoals vermeld het gedeelte ‘market making’ in de Definitieve Voorwaarden van het product). Een samenvatting van de transactiekosten van al uw verrichtingen kan op elk moment bij uw bank of uw broker worden aangevraagd. Om de tarieven buiten de campagne te raadplegen, klik hier.

VOORNAAMSTE RISICO’S VERBONDEN AAN DE TURBO BEST

De producten zijn bedoeld voor beleggers die specialisten zijn in deze producten en zouden alleen mogen worden gekocht door beleggers die over specifieke kennis beschikken. Beleggers moeten vooraf altijd overgaan tot een eigen analyse, door zich desgevallend te wenden tot hun eigen adviseurs. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor met name de financiële gevolgen van een belegging in deze producten.

Risico op kapitaalverlies: het productengamma SG ISSUER (LU) TURBO BEST kent een risico op kapitaalverlies op elk moment (van zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau raakt of overschrijdt). In dat geval stopt het product en is de waarde gelijk aan 0.

Marktrisico: deze producten kunnen op elk moment sterke koersschommelingen ondergaan, waardoor in sommige gevallen het belegde kapitaal volledig verloren kan gaan. Het product omvat geen kapitaalbescherming.

Risico van deactivering: als de koers van de onderliggende waarde de veiligheidsdrempel / uitoefenprijs bereikt, zal het product in kwestie uit het gamma SG ISSUER (LU) TURBO BEST automatisch beëindigd worden en verliest het zijn gehele waarde. Hoe vaker u een Turbo Best kiest waarvan het stop loss-niveau dicht bij de actuele koers van de onderliggende waarde ligt, des te lager de prijs en des te groter het hefboomeffect, en des te hoger het risico op deactivering. En omgekeerd.

Hefboomeffect: deze producten kunnen een hefboomeffect omvatten, dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts, wat een gunstig of ongunstig effect kan hebben op de waarde van het product, afhankelijk van het geval.

Kredietrisico: door deze producten te kopen, neemt de belegger een kredietrisico op de emittent en zijn borg.

Wisselkoersrisico: Wanneer het onderliggende actief wordt genoteerd en/of uitgedrukt in een vreemde munt en/of, in geval van een index of korf, wanneer componenten daarvan worden uitgedrukt en/of genoteerd in een of meer valuta’s, dan zijn de producten gevoelig voor de schommelingen van de wisselkoers tussen deze munt(en) en de euro of elke andere munt waarin de producten worden uitgedrukt, tenzij de producten een wisselkoersgarantie hebben. Eventuele winsten of verliezen worden uitgedrukt zonder kosten, toepasselijke fiscaliteit, wisselkoersen en kosten verbonden aan het beleggingskader (makelaarskosten, bewaarrechten...). Société Générale behoudt zich de mogelijkheid voor om over te gaan tot aanpassingen of vervangingen, of zelfs tot de vervroegde terugbetaling van het product, onder meer bij gebeurtenissen met een impact op de onderliggende waarde(n). Bij de vervroegde terugbetaling van het product kan het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Financieringskosten: De belegger geniet een hefboomeffect en draagt op die manier de financieringskosten van deze hefboom. Deze kosten stemmen overeen met de rente van de geldmarkt, vermeerderd (of verminderd naargelang het een Turbo Call of een Turbo Put is) met de financieringsinteresten. Ze kunnen op die manier variëren in de tijd en hangen af van de marktomstandigheden en de onderliggende waarde. De waarde ervan is te vinden op de website www.sgbourse.be.

Gap risk premie: Deze premie dekt het risico dat de emittent draagt als gevolg van een mogelijke sprong die de koers van de onderliggende waarde kan maken tussen de afsluiting en de opening de dag nadien, en die tot de deactivering van het product kan leiden. Deze gap premie is vrij stabiel in de tijd en bedraagt meestal slechts een paar eurocent. Ze kan eventueel variëren volgens de marktomstandigheden en wordt door de emittent eenzijdig vastgelegd. Op die manier kan de belegger de prijs van het product niet op elk moment simuleren.

Aanpassing van de parameters: De uitoefenprijs en het stop loss-niveau worden dagelijks afgestemd op de financieringsrente en eventuele dividenduitkeringen. Société Générale kan kosten aanrekenen bij bepaalde gebeurtenissen die de onderliggende waarde beïnvloeden (bijvoorbeeld slechts 90% van het nettodividend wordt aangepast voor Turbo’s Call). Er moet worden opgemerkt dat de aanpassing van het stop loss-niveau het risico op deactivering verhoogt en in sommige gevallen zelfs tot deactivering kan leiden.

Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde « aandeel »: Verrichtingen op kapitaal (gratis toekenning van aandelen, splitsing van het aandeel, samenvoeging van aandelen), uitkering van rechten of effecten (uitkering van reserves van genoteerde aandelen, uitgifte met genoteerde inschrijvingsvoorkeurrechten voor aandeelhouders, genoteerde voorrangsrechten of genoteerde toekenningsrechten), uitkering in contanten of aflossing van kapitaal, openbaar bod tot aankoop, openbaar bod tot omruiling, opslorping of fusie, splitsing, verandering van noteringscompartiment of van noteringsmarkt, faillissement van de onderneming die het aandeel uitgeeft.

Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde « index »: Verandering van de berekeningsagent van de index en/of van de promotor van de index, wijziging van de berekening van de index of vervanging van de index, stopzetting van de berekening van de index, voorlopige opschorting van de berekening en/of van de verspreiding van de index.

Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde « wisselkoers of omrekeningkoers »: Opschorting of aanzienlijke beperking van de transacties voor een of meer valuta’s die betrekking hebben op de wisselkoers of de omrekeningskoers, opschorting of aanzienlijke beperking, op de verbonden markt, van de transacties van termijncontracten en/of opties betreffende de wisselkoers of omrekeningskoers.

WAARSCHUWING

Beschikbaarheid van het prospectus: De producten van het gamma SG ISSUER (LU) TURBO BEST die in dt document worden beschreven, worden uitgegeven door Société Générale en vallen onder Definitieve voorwaarden (« Final Terms ») in het kader van het basisprospectus van 21/07/2015 dat door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), toezichthouder van Luxemburg, op 21/07/2015 is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met de gewijzigde richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn) (met inbegrip van de wijziging door Richtlijn 2010/73/EU). Een Goedkeuringscertificaat werd overgemaakt aan de FSMA. Het Basisprospectus, de eventuele bijlagen bij dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve voorwaarden en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands zijn gratis beschikbaar op de website www.sgbourse.be. De beleggers worden verzocht de volledige Definitieve voorwaarden en het volledige Basisprospectus te lezen en in het bijzonder de rubriek « Risk Factors » van dit Prospectus te raadplegen. Elke nieuwe bijlage bij het programma verschijnt op de website www.sgbourse.be. Bij het verschijnen van een bijlage tijdens de commercialiseringsperiode hebben de beleggers 2 dagen het recht om hun belegging terug te trekken.

Société Générale verklaart dat het product SG Issuer (LU) TURBO BEST conform is aan alle reglementaire teksten en wetten van het Koninkrijk België en in het bijzonder de artikels van toepassing op de producten die in aanmerking komen in het Belgische Wetboek van economisch recht. Société Générale verplicht zich om het Belgisch Wetboek van economisch recht na te leven in de toepassing van de clausules van het basisprospectus betreffende het product.

PRODUCTEN MET EEN RISICO OP KAPITAALVERLIES. Société Générale raadt de beleggers aan om aandachtig de rubriek « risicofactoren » van het prospectus van het product te lezen. Het Basisprospectus, de Bijlagen en Definitieve voorwaarden (« Final Terms ») zijn beschikbaar op de websites (www.sgbourse.be).

Dit document heeft een promotioneel karakter; het vormt geen verzoek met het oog op de aankoop of verkoop van de producten die erin beschreven worden.

Het productengamma SG ISSUER (LU) TURBO BEST maakt het voorwerp uit van marktmakercontracten die bedoeld zijn om de liquiditeit op NYSE Euronext Paris te waarborgen, in normale marktomstandigheden en bij een normale werking van de informatica. Het is de taak van elke belegger om na te gaan of hij mag intekenen op of beleggen in dit product. DE PRODUCTEN, DE GARANTIE OF DE RECHTEN EROP MOGEN OP GEEN ENKEL MOMENT, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT, DOORVERKOCHT, VERHANDELD, IN PAND GEGEVEN, UITGEOEFEND, TERUGBETAALD, OVERGEDRAGEN OF AFGELEVERD AAN DE VERENIGDE STATEN OF INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN, OF VOOR HUN REKENING OF IN HUN VOORDEEL. DE VERHANDELING ERVAN WERD AFGEKEURD DOOR DE US COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION.

Het benutten van de fiscale voordelen of behandelingen die in dit document beschreven worden, hangt af van de specifieke fiscale situatie van elke belegger, van het land van waaruit hij belegt en van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Deze fiscale behandeling kan op elk moment wijzigen. Aan beleggers die nadere inlichtingen wensen over hun fiscale situatie, raden wij aan om zich te wenden tot hun fiscaal adviseur.

Bij een klacht kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Société Générale, MARK/EQD/COO/SGP, Immeuble Basalte, Cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE 7 CEDEX. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 b.8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be).

Voorwaarden van de aanbieding: aanbieding voorbehouden aan cliënten van Keytrade Bank. Makelaarskosten worden aangeboden op alle orders waarvan het nettobedrag boven 100 (honderd) euro bedraagt, met een maximum van 50 (vijftig) transacties per rekening per maand.