Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Afgeleide instrumenten met hefboomeffect die een risico op kapitaalverlies meebrengen

SG Issuer (LU) Turbos Best en Leverage & Short certificaten van Société Générale

Van 02/05/2016 tot en met 31/10/2016 betaalt u geen transactiekosten* op SG Issuer (LU) Turbo Best en Leverage & Short-Certificaten van Société Générale

*aanbieding geldig op orders voor een bedrag boven 100€.

Bij orders voor een bedrag tussen 100 en 2 500€ betaalt u niet de transactiekosten van 7,50€ (Euronext Brussel) of 14,95€ (Euronext Parijs).
Bij orders voor een bedrag tussen 2 500,01 en 5 000€ betaalt u niet de transactiekosten van 14,95€.
Bij orders voor een bedrag tussen 5 000,01 en 50 000€ betaalt u niet de transactiekosten van 24,95€.

Om de geldende tarieven buiten de campagne te raadplegen, klik hier.

Klik hier om de lijst van producten te raadplegen waarop de promotie van toepassing is.

Als een zonder transactiekosten gekocht product na 31/10/2016 wordt doorverkocht, moet de belegger nog steeds de totale transactiekosten verbonden aan de verkoop betalen.

Wat zijn turbo best en leverage & short-certificaten?

SG Issuer (LU) Turbo Best en Leverage & Short-Certificaten van Société Générale zijn Beursproducten met hefboomeffect waarmee beleggers hun portefeuille op korte termijn een boost kunnen geven of op middellange termijn kunnen afdekken. Ze bieden de mogelijkheid om te beleggen in een index met een hefboomeffect op maat (bij zowel stijgingen als dalingen). Bovendien hebben ze geen vaste vervaldatum, waardoor de belegger zijn belegging kan behouden zolang zijn strategie dat vereist en zolang het stoplossniveau niet bereikt of overschreden wordt voor de Turbo Best. We wijzen er nog eens op dat deze producten een risico op kapitaalverlies meebrengen.

Bij welke marktscenario's passen ze ?

  • Beleggers die een stijging verwachten van de koers van de onderliggende waarde (index, aandeel, grondstof), kunnen kiezen voor een Turbo Best Call uit het gamma Turbo Best, of een Leverage-Certificaat uit het gamma Leverage & Short.
  • Beleggers die een daling verwachten van de koers van de onderliggende waarde (index, aandeel, grondstof), kunnen kiezen voor een Turbo Best Put uit het gamma Turbo Best, of een Short-Certificaat uit het gamma Leverage & Short.

Voor wie zijn deze producten bedoeld ?

Deze afgeleide financiële instrumenten naar Frans recht worden beschouwd als complex en zijn bedoeld voor ervaren beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de onderliggende waarde, het hefboomeffect en het risico op deactivering, en een risico op kapitaalverlies aanvaarden. Deze producten vergen een dagelijkse opvolging en regelmatige feedback op basis van de ontwikkelingen van de onderliggende waarde.

Hoe deze producten verhandelen ?

SG Issuer (LU) Turbo Best zijn genoteerd op Euronext Brussel en verhandelbaar op de transactiesite van Keytrade Bank onder de categorie 'Warrants'.

Leverage & Short-certificaten van Société Générale zijn genoteerd op Euronext Parijs en verhandelbaar op de transactiesite van Keytrade Bank onder de categorie 'Gestructureerde producten'.

Meer informatie over deze producten vindt u in de brochure van de producten uit het gamma gamma Turbo Best en Leverage & Short op de website www.sgbourse.be :

Deze producten worden uitgegeven door SG Issuer en Société Générale Effekten GmbH (DE) en gewaarborgd door Société Générale [Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht), S&P: A (stabiel vooruitzicht)]1. Deze producten vallen onder het risico op faling van Société Générale.

1 Ratings op 6/04/2016. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen.

Voornaamste kosten verbonden aan de producten

Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27% (max. 800€) bij aankoop/verkoop op de secundaire markt.

Transactiekosten: kosten verbonden aan elke transactie op uw rekening en variërend volgens uw bank of uw broker.

Er wordt een bid-ask spread toegepast op uw orders op de secundaire markt (zoals vermeld in het gedeelte « market making » in de Definitieve Voorwaarden van het product).

Om de geldende tarieven buiten de campagne te raadplegen, klik hier.

Financieringskosten voor Turbo Best: de belegger geniet een hefboomeffect en draagt op die manier de financieringskosten van deze hefboom. Deze kosten stemmen overeen met de rente van de geldmarkt, vermeerderd (of verminderd naargelang het een Turbo Call of een Turbo Put is) met de financieringsinteresten. Ze kunnen op die manier variëren in de tijd en hangen af van de marktomstandigheden en het onderliggende actief. De waarde ervan is te vinden op de website www.sgbourse.be op de pagina van elk product, onder de naam « effectieve rente ».

Jaarlijkse provisie voor Leverage & Short: deze provisie wordt dagelijks berekend en afgehouden van de koers van het product. Ze word vermeld op elke productpagina van de website www.sgbourse.be.

Gap-provisie: deze premie dekt het risico dat de emittent draagt als gevolg van een mogelijke sprong die de koers van de onderliggende waarde kan maken tussen de afsluiting en de opening de dag nadien, en die tot de deactivering van het product kan leiden. Deze gap-premie is vrij stabiel in de tijd en bedraagt meestal slechts een paar eurocent. Ze kan eventueel variëren volgens de marktomstandigheden en wordt door de emittent eenzijdig vastgelegd. Op die manier kan de belegger de prijs van het product niet op elk moment simuleren. Voor Turbo Best en Leverage & Short wordt ze opgenomen in de prijs die op elke productpagina staat. Voor Leverage & Short staat de waarde van deze provisie bovendien onder de titel gap-provisie per dag op elke productpagina van de website www.sgbourse.be.

Voorwaarden van de aanbieding: aanbieding voorbehouden aan cliënten van Keytrade Bank. Transactiekosten aangeboden op orders waarvan het netto uitstaand bedrag per order hoger is dan 100 (honderd) euro incl. btw. Het maximale bedrag van het voorgestelde budget voor alle intekenaars wordt vastgesteld op 100.000€.

Producten met een risico op kapitaalverlies

Deze producten worden uitgegeven door SG Issuer of door Société Générale Effekten GmbH (DE). Société Générale raadt de beleggers aan om aandachtig de rubriek « risicofactoren » van het prospectus van de producten te lezen.

De Leverage & Short-certificaten van Société Générale en de SG Issuer (LU) Turbo Best vallen onder Definitieve voorwaarden en Prospectussen, met de respectieve titels Prospectus over de Certificaten of Programma van Uitgifte van Schuldbewijzen, en Prospectus over de Optiebons en Turbo Optiebons, goedgekeurd door respectievelijk de BaFin of de AMF, en de CSSF als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG en beschikbaar op elke productpagina van de website www.sgbourse.be. De beleggers worden verzocht de volledige Definitieve voorwaarden en het volledige Prospectus te lezen en in het bijzonder de rubriek « Risk Factors » van dit Prospectus te raadplegen alvorens in de producten te beleggen. Het Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans en de Definitieve voorwaarden kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen bij Société Générale op het adres 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux, Frankrijk.

Het Basisprospectus, de Bijlagen en Definitieve voorwaarden (« Final Terms ») zijn beschikbaar op elke productpagina van de website www.sgbourse.be. Dit document heeft een promotioneel karakter; het vormt geen verzoek met het oog op de aankoop of verkoop van de producten die erin beschreven worden.

Voornaamste risico's verbonden aan de producten

De producten zijn bedoeld voor ervaren beleggers en zouden alleen mogen worden gekocht door beleggers die over specifieke kennis beschikken. Beleggers moeten vooraf altijd overgaan tot een eigen analyse, door zich desgevallend te wenden tot hun eigen adviseurs. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor met name de financiële gevolgen van een belegging in deze producten.

Risico op kapitaalverlies: op elk moment kan het belegde kapitaal volledig verloren gaan.

Risico van prijsschommelingen: deze producten kunnen op elk moment sterke koersschommelingen ondergaan, waardoor in sommige gevallen het belegde kapitaal volledig verloren kan gaan. Het product omvat geen kapitaalbescherming.

Risico van deactivering voor Turbo Best: als de koers van de onderliggende waarde de veiligheidsdrempel/uitoefenprijs bereikt, zal het product in kwestie uit het gamma SG ISSUER (LU) TURBO BEST automatisch beëindigd worden en verliest het zijn gehele waarde. Hoe vaker u een Turbo kiest waarvan het stoplossniveau dicht bij de actuele koers van de onderliggende waarde ligt, des te lager de prijs en des te groter het hefboomeffect, en des te hoger het risico op deactivering. En omgekeerd.

Hefboomeffect: deze producten kunnen een hefboomeffect omvatten, dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts, waardoor het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verloren kan gaan. Het kapitaalverlies zal groter zijn naarmate het hefboomeffect toeneemt.

Kredietrisico: door deze producten te kopen, neemt de belegger een kredietrisico op de emittent en zijn borg. Als de emittent en/of de borg failliet gaan of dat risico lopen, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verloren zien gaan. Als de perceptie van het kredietrisico van de emittent en de borg verslechtert, kan dat een weerslag hebben op de prijs.

Wisselkoersrisico: wanneer het onderliggende actief wordt genoteerd en/of uitgedrukt in een vreemde munt en/of, in geval van een index of korf, wanneer componenten daarvan worden uitgedrukt en/of genoteerd in een of meer valuta's, dan zijn de producten gevoelig voor de schommelingen van de wisselkoers tussen deze munt(en) en de euro of elke andere munt waarin de producten worden uitgedrukt, tenzij de producten een wisselkoersgarantie hebben.

Eventuele winsten of verliezen worden uitgedrukt zonder kosten, toepasselijke fiscaliteit, wisselkoersen en kosten verbonden aan het beleggingskader (makelaarskosten, bewaarrechten...).

Risico van terugbetaling: Société Générale behoudt zich de mogelijkheid voor om over te gaan tot aanpassingen of vervangingen, of zelfs tot de vervroegde terugbetaling van het product, onder meer bij gebeurtenissen met een impact op de onderliggende waarde(n). Bij de vervroegde terugbetaling van het product kan het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Liquiditeitsrisico: deze productengamma's maken het voorwerp uit van marktmakercontracten die bedoeld zijn om de liquiditeit op Euronext Parijs en Brussel te waarborgen, in normale marktomstandigheden en bij een normale werking van de informatica. Bepaalde uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het product, of het product zelfs volkomen illiquide maken, waardoor de verkoop ervan onmogelijk kan worden en het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde « index »: verandering van de berekeningsagent van de index en/of van de promotor van de index, wijziging van de berekening van de index of vervanging van de index, stopzetting van de berekening van de index, voorlopige opschorting van de berekening en/of van de verspreiding van de index.

Société Générale verklaart dat de productengamma's SG ISSUER (LU) TURBO BEST en Leverage & Short-Certificaten van Société Générale in overeenstemming zijn met alle reglementaire teksten en wetten van het Koninkrijk België en in het bijzonder de artikels van toepassing op de producten die in aanmerking komen in het Belgische Wetboek van economisch recht. Société Générale verplicht zich om het Belgische Wetboek van economisch recht na te leven bij de toepassing van de clausules van het Basisprospectus betreffende de producten van dit gamma.

Het is de taak van elke belegger om na te gaan of hij mag intekenen op of beleggen in dit product. DE PRODUCTEN, DE GARANTIE OF DE RECHTEN EROP MOGEN OP GEEN ENKEL MOMENT, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT, DOORVERKOCHT, VERHANDELD, IN PAND GEGEVEN, UITGEOEFEND, TERUGBETAALD, OVERGEDRAGEN OF AFGELEVERD AAN DE VERENIGDE STATEN OF INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN, OF VOOR HUN REKENING OF IN HUN VOORDEEL. DE VERHANDELING ERVAN WERD AFGEKEURD DOOR DE US COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION.

Het benutten van de fiscale voordelen of behandelingen die in dit document beschreven worden, hangt af van de specifieke fiscale situatie van elke belegger, van het land van waaruit hij belegt en van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Deze fiscale behandeling kan op elk moment wijzigen. Aan beleggers die nadere inlichtingen wensen over hun fiscale situatie, raden wij aan om zich te wenden tot hun fiscaal adviseur.

Bij een klacht kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Société Générale: Société Générale, MARK/SLS/DIS/B2C, Immeuble Basalte, Cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE 7 CEDEX France. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II - Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Lijst van producten :

Leverage & Short

Onderliggende waarde Product Familie Mnemo Isin
ABIx5 LeverageCertificat LeverageLeverageSGQ4SFR0012117067
AEX x5 Leverage NRAEX x5 LeverageLeverageAEL5SFR0011486653
AEX x5 Short GRAEX x5 ShortShortAES5SFR0011488154
AXA x3 LeverageLeverage AXA x3Leverage6918SFR0011080183
AXA x5 LeverageLeverage AXA x5Leverage7088SFR0011422260
BEL 20 X5 Leverage NRBEL 20 x5 LeverageLeverageBL05SFR0011801349
BEL 20 x5 Short GRBEL 20 x5 ShortShortBS05SFR0011801356
BNP PARIBAS x5 LeverageLeverage BNP PARIBAS x5Leverage7200SFR0011422377
BNP Paribas x3 LeverageLeverage BNP Paribas x3Leverage6913SFR0011080134
Bouygues x5 LeverageLeverage Bouygues x5Leverage7201SFR0011422385
Brent x5 Short IndexBrent x5 ShortShortBRS5SFR0011334887
CAC 40 x10 LeverageCAC 40 x10 LeverageLeverage6998SFR0011214527
CAC 40 x10 ShortCAC 40 x10 ShortShortCS10SFR0011451087
CAC 40 x10 ShortCAC 40 x10 ShortShortCS16SFR0012496495
CAC 40 x12 LeverageCAC 40 x12 LeverageLeverageCL12SFR0011488303
CAC 40 x12 ShortCAC 40 x12 ShortShortCS12SFR0011488329
CAC 40 x12 ShortCAC 40 x12 ShortShortCS17SFR0012496503
CAC 40 x15 LeverageCAC40 x15 LeverageLeverageC15LSFR0012937415
CAC 40 x15 ShortCAC 40 x15 ShortShortCS15SFR0012901015
CAC 40 x15 ShortCAC 40 x15 ShortShortCS18SFR0012496529
CAC 40 x3 LeverageCAC 40 x3 LeverageLeverage7729SFR0010961052
CAC 40 x3 ShortCAC 40 x3 ShortLeverage7732SFR0010961086
CAC 40 x4 LeverageCAC 40 x4 LeverageLeverage7730SFR0010961060
CAC 40 x4 ShortCAC 40 x4 ShortShort7733SFR0010961094
CAC 40 x5 LeverageCAC 40 x5 LeverageLeverage7731SFR0010961078
CAC 40 x5 LeverageCAC 40 x5 LeverageLeverage6995SFR0011214501
CAC 40 x5 Short CAC 40 x5 ShortShortSGQ5SFR0012143824
CAC 40 x6 LeverageCAC 40 x6 LeverageLeverage6939SFR0011119387
CAC 40 x6 ShortCertificat LeverageShortSGQ6SFR0012143865
CAC 40 x7 LeverageCAC 40 x7 LeverageLeverage6940SFR0011119395
CAC 40 x7 ShortCertificat LeverageShortSGQ7SFR0012143873
Carrefour x3 LeverageLeverage Carrefour X3Leverage6987SFR0011193036
Crédit Agricole x5 LeverageLeverage Credit Agricole x5Leverage7092SFR0011422369
DAX x5 LeverageCertificat LevDAX x5LeverageSGR2SFR0012189231
DAX x5 ShortCertificat ShortDAX x5ShortSGR4SFR0012189256
DAX x8 LeverageCertificat LevDAX x8LeverageSGR3SFR0012189249
DAX x8 ShortCertificat ShortDAX x8ShortSGR5SFR0012189330
Euro STOXX 50 x5 LeverageEuro Stoxx 50 x5 LeverageLeverageS5L5SFR0011472463
Euro STOXX 50 x5 ShortEuro Stoxx 50 x5 ShortShortS5S5SFR0011472489
FTSE MIB x5 LeverageFTSE MIB x5 LeverageLeverageSGR6SFR0012189363
FTSE MIB x5 ShortFTSE MIB x5 ShortShortSGR7SFR0012189371
GDF Suez x3 LeverageLeverage GDF Suez x3Leverage6914SFR0011080142
GDF Suez x5 LeverageLeverage GDF Suez x5Leverage7089SFR0011422336
Gold x10 Leveraged IndexGold x10 LeveragedLeverageORL1SFR0011815034
Gold x10 Short IndexGold x10 ShortShortORS1SFR0011815059
Gold x5 Leveraged IndexGold x5 LeveragedLeverageORL5SFR0011334846
Gold x5 Short IndexGold x5 ShortShortORS5SFR0011334861
KBCx5 LeverageCertificat LeverageLeverageSGQ3SFR0012117059
Orange x3 LeverageLeverage France Telecom x3Leverage6916SFR0011080167
Orange x5 LeverageLeverage France Telecom x5Leverage7090SFR0011422344
Peugeot x3 LeverageLeverage Peugeot x3Leverage6922SFR0011080225
Peugeot x5 LeverageLeverage Peugeot x5Leverage7219SFR0011422443
Renault x3 LeverageLeverage Renault x3Leverage6923SFR0011080233
Renault x5 LeverageLeverage Renault x5Leverage7318SFR0011422450
Saint Gobain x5 LeverageLeverage Saint Gobain x5Leverage7319SFR0011422468
Silver x5 Leveraged IndexSilver x5 LeveragedLeverageARL5SFR0011815067
Silver x5 Short IndexSilver x5 ShortShortARS5SFR0011815075
Société Générale x3 LeverageLeverage Societe Generale x3Leverage6925SFR0011080258
Société Générale x5 LeverageLeverage Societe Generale x5Leverage7320SFR0011422476
Solactive x5 Daily Long GBP and Short EUR IndexLong GBP/Short EURLeverageLGE5SFR0012927994
Solactive x5 Daily Long USD and Short EUR IndexLong USD/Short EURLeverageLUE5SFR0012927978
Solactive x5 Daily Short GBP and Long EUR IndexShort GBP/Long EURShortSGE5SFR0012928000
Solactive x5 Daily Short USD and Long EUR IndexShort USD/Long EURShortSUE5SFR0012927986
Solactive x7 Daily Long GBP and Short EUR IndexLong GBP/ Short EURLeverageLGE7SFR0012928075
Solactive x7 Daily Long USD and Short EUR IndexLong USD/Short EURLeverageLUE7SFR0012928018
Solactive x7 Daily Short GBP and Long EUR IndexShort GBP/ Long EURShortSGE7SFR0012928083
Solactive x7 Daily Short USD and Long EUR IndexShort USD/Long EURShortSUE7SFR0012928067
Unicrédit x3 LeverageLeverage Unicredit x3Leverage7062SFR0011321355
Vallourec x5 LeverageLeverage Vallourec x5Leverage7321SFR0011422484
Veolia x5 LeverageLeverage Veolia x5Leverage7217SFR0011422393
Vivendi x3 LeverageLeverage Vivendi x3Leverage6917SFR0011080175

Turbos Best

Onderliggende waarde Mnemo Isin
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2018SLU1248653104
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2016SLU1248652981
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2354SLU1357562617
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2017SLU1248653013
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2015SLU1248652809
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2356SLU1357562880
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2355SLU1357562708
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2358SLU1357563003
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2357SLU1357562963
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2505SLU1298765576
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2012SLU1248652551
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2013SLU1248652635
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2014SLU1248652718
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2035SLU1248654920
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2033SLU1248654763
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2034SLU1248654847
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX3013SLU1298946796
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX3014SLU1298946952
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2029SLU1248654334
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2030SLU1248654417
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2031SLU1248654508
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX2032SLU1248654680
AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDEX3012SLU1298946440
BEL 20 INDEX2036SLU1248655067
BEL 20 INDEX2038SLU1248655224
BEL 20 INDEX2037SLU1248655141
CAC 403016SLU1298947331
CAC 402363SLU1357563698
CAC 402360SLU1357563268
CAC 402359SLU1357563185
CAC 402362SLU1357563425
CAC 402361SLU1357563342
CAC 401517SLU1250232821
CAC 401518SLU1251337629
CAC 401522SLU1251338270
CAC 401521SLU1251338197
CAC 401520SLU1251337975
CAC 401519SLU1251337892
CAC 403024SLU1298949030
CAC 403025SLU1298949204
CAC 403026SLU1298949469
CAC 403022SLU1298948651
CAC 403023SLU1298948818
DAX2372SLU1357564589
DAX2373SLU1357564662
DAX2370SLU1357564316
DAX2371SLU1357564407
DAX2374SLU1357564746
DAX2377SLU1357565123
DAX2531SLU1298768323
DAX2532SLU1298768596
DAX2536SLU1298768919
DAX2535SLU1298768836
DAX2534SLU1298768752
DAX2533SLU1298768679
DAX2538SLU1298769131
DAX2537SLU1298769057
DAX1532SLU1251339245
DAX2528SLU1298768083
DAX2529SLU1298768166
DAX2527SLU1298767945
DAX2530SLU1298768240
DAX3042SLU1298952927
DAX3037SLU1298951952
DAX3035SLU1298951440
DAX3034SLU1298951283
DAX3032SLU1298950806