Hoeveel mag u bijverdienen als gepensioneerde?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Op een dag vind je de job van je leven. En dan ben je weg natuurlijk.

Op die dag kan u echter lang wachten. Voor sommigen komt die pas zelfs als ze al op hun pensioen zijn. Voor deze laatbloeiers en alle andere gepensioneerden hoeft dat echter geen probleem te zijn. Bent u gepensioneerd, of bent u gehuwd met een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt? Dan mag u nog altijd bijverdienen.

Hoeveel mag u bijverdienen?

U mag onbeperkt bijverdienen tijdens uw pensioen, zowel bij een beroepsactiviteit in België als in het buitenland:

  • vanaf de 1e januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt als u een eigen rustpensioen ontvangt (eventueel samen met een overlevingspensioen);
  • als u 45 jaren gewerkt hebt bij aanvang van uw pensioen of als u een overgangsuitkering ontvangt (dit is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen).

Voldoet u niet aan een van deze voorwaarden, dan mag u nog steeds bijverdienen, maar niet onbeperkt. Het bedrag dat u - en uw huwelijkspartner als u een gezinspensioen ontvangt - dan mag bijverdienen hangt onder meer af van het stelsel waarin u uw pensioen ontvangt (zelfstandige, ambtenaar en/of werknemer), het al of niet krijgen van kinderbijslag en het aantal jaren dat u voor uw pensioen werkte. In dit overzicht vindt u de maximumbedragen terug (bron: Federale Pensioendienst).

pensioner table

Voldoet u dus niet aan één van de drie basisvoorwaarden, dan varieert het maximumbedrag van 8.634 euro tot 30.333 euro bruto per jaar voor werknemers en ambtenaren en van 6.907 tot 24.267 euro netto voor zelfstandigen. Als u tijdens uw pensioen bijverdient als werknemer of als ambtenaar, dan wordt er dus rekening gehouden met uw bruto-beroepsinkomsten. Verdient u bij als zelfstandige, dan tellen de netto-beroepsinkomsten.

Let op: er gelden uitzonderingen op deze bedragen. Schrijft u bijvoorbeeld wetenschappelijke literatuur als bijverdienste tijdens uw pensioen, dan zijn de inkomsten niet begrensd. Voordat u aan de slag gaat, legt u uw plannen en uw gezinssituatie best even voor aan de Pensioendienst. U kan een specialist van de Pensioendienst gratis bellen op het nummer 1765 (+32 78 15 17 65 vanuit het buitenland) of uw vraag online sturen.

Wat als u toch meer verdient dan mag?

Als u meer verdient dan de limieten toelaten, dan riskeert u een deel van of zelfs uw volledig wettelijk pensioen te moeten terugbetalen voor het jaar waarin u de maxima overschreed. Overschrijdt u het maximumbedrag met minder dan 100%, dan wordt uw pensioen met een gelijk percentage geknipt. Verdient u dus 10% meer dan toegestaan, dan zal u 10% van uw pensioen van het overschreden jaar moeten terugbetalen. Overschrijdt u de grens met 100% of meer? Dan dient u uw volledig pensioen van dat jaar terug te betalen.

Als u een gezinspensioen krijgt, dan mag uw huwelijkspartner de maxima evenmin overschrijden. Doet hij of zij dat wel, dan wordt het gezinspensioen een alleenstaandenpensioen; in regel zal dan het verschil tussen beide terugbetaald moeten worden voor het jaar waarin de overschrijding plaatsvond.

Bouwt u een extra pensioen op als u bijverdient tijdens uw pensioen?

In principe bouwt u geen extra pensioen op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Heeft u een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige en bent u al met pensioen als zelfstandige? Dan kunt u als werknemer wel nog verder pensioenrechten opbouwen.

Hebt u een gemengde loopbaan en werkt u verder als zelfstandige, maar neemt u wel uw ander pensioen op (werknemer, ambtenaar of buitenlands pensioen)? Dan bouwt u als zelfstandige geen verdere pensioenrechten op. Er bestaan wel enkele uitzonderlijke gevallen (bv. voor gepensioneerde militairen) waarin u toch nog pensioenrechten als zelfstandige kan opbouwen, ook als u uw werknemers- of ambtenarenpensioen al ontvangt.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? U kan een specialist van de Pensioendienst gratis om toelichting vragen op het nummer 1765 (+32 78 15 17 65 vanuit het buitenland) of uw vraag online sturen.

Wat houdt u er nog aan over na belastingen?

Alles wat u bijverdient, wordt als beroepsinkomsten belast aan de hand van progressieve tariefschijven. Hetzij als bezoldiging (voor werknemers en ambtenaren), hetzij als winsten of baten (voor zelfstandigen). Hoe meer u bijverdient, hoe hoger de fiscale druk.

Bijverdienen kan dubbele fiscale gevolgen hebben: aan de ene kant worden de inkomsten uit uw activiteiten belast, aan de andere kant wordt uw pensioen mogelijk zwaarder belast. Om de fiscale druk te verlichten, voorziet de wetgever sinds enkele jaren echter in een complexe belastingvermindering voor pensioeninkomsten. Hierdoor is de kans veel kleiner (dan vroeger) dat u het merendeel van uw inkomsten naar de fiscus ziet wegvloeien. Wil u een koude douche vermijden, dan laat u vooraf best een simulatie maken.

Bijverdienen op de ‘gewone manier’, of beter met een flexi-job?

Bij een flexi-job is het brutoloon gelijk aan het nettoloon. U betaalt dus als gepensioneerde geen sociale bijdragen noch belastingen. Bent u 65 jaar of ouder, dan mag u bovendien ook met een flexi-job onbeperkt bijverdienen. Tot zover het goede nieuws. Want gepensioneerden die maar beperkt mogen bijverdienen (zie tabel hierboven) zien de inkomsten uit hun flexi-job wél mee opgeteld als beroepsinkomsten. Bovendien kan u met een flexi-job alleen terecht in de horeca, detailhandel (bakker, kledingwinkel, …), supermarkten, kapperszaken, schoonheidsinstituten of fitnesscentrums.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren