Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Keypension Blue pensioensparen

Spaar en geniet van een fiscale aftrek tot €980 per jaar

KeyPension Blue is een levensverzekering tak 21 naar Belgisch recht van NN Insurance Belgium nv, een Belgische verzekeraar. KeyPension Blue is het ideale product om maximaal te genieten van de bestaande fiscale mogelijkheden en tegelijk een aanvullend pensioen op te bouwen.

De belangrijkste kenmerken van een KeyPension Blue
Belastingvermindering
U geniet elk jaar een belastingvermindering gelijk aan 30% van uw jaarlijkse investering, wat neerkomt op maximaal € 294 in 2019.” Deze belastingvermindering krijgt u voor alle stortingen tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt.
Rendement
KeyPension Blue heeft een gewaarborgde interestvoet van 0% die van toepassing is op de gestorte nettopremie en voor die premie geldig is voor de volledige looptijd van het contract. Uw rendement wordt jaarlijks eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen.
Op uw tempo
U heeft de keuze tussen een zesmaandelijkse storting (min. €200) of een jaarlijkse storting (min. €250), wetend dat het maximale wettelijke bedrag waarvoor u van een fiscale aftrek kan genieten € 980 bedraagt in 2019 (aanslagjaar 2020).
Kosten
 • Instapkosten maatschappij en instapcommissies: 1% op de premies
 • Beheersvergoedingen die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: Op jaarbasis 0,1% van de reserve, maandelijks ingehouden.
 • Afkoopkosten: Eerste 3 jaar: 1% (minimum € 75); vanaf het 4e jaar: € 75.
Toepasbaar recht
Het Belgische recht is van toepassing.
Kapitaalbescherming
Uw KeyPension Blue pensioensparen is een levensverzekering tak 21. Dit houdt in dat u geniet van een “gegarandeerd kapitaal”. Met andere woorden: Bij faillissement van de verzekeringsonderneming vallen de door de verzekeringnemer uitgevoerde stortingen (verminderd met de eventuele vervroegde opvragingen) verhoogd met de eventuele winstdeelname en de reeds verworven intresten onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van € 100 000 per persoon en per verzekeringsonderneming. NN Insurance Belgium nv is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website www.bijzonderbeschermingsfonds.be.
Fiscaliteit
Verzekeringstaks is niet van toepassing in het kader van een pensioenspaarverzekering. U betaalt een anticipatieve heffing van 8% die van het opgebouwde kapitaal afgehouden op uw 60e (of 10 jaar na de start van het contract als u dit bent aangegaan na uw 55e of 10 jaar na de verhoging van de premies als u uw premies verhoogd hebt na uw 55e). Deze heffing heeft een bevrijdend karakter waardoor uw kapitaal op einddatum vrijgesteld is van elke andere belasting.
Lange termijnbelegging
De minimumlooptijd is 10 jaar en de einddatum is ten vroegste uw 65e verjaardag. Vroegtijdig opvragen is mogelijk maar kan fiscaal zeer nadelig zijn (33,31% belasting bij uitstap vóór uw 60e).
Gebruiksgemak
u kan uw KeyPension Blue contract helemaal online onderschrijven.
Pensioensparen: ideale product om maximaal te genieten van de bestaande fiscale mogelijkheden en tegelijk een aanvullend pensioen op te bouwen. Pensioensparen: ideale product om maximaal te genieten van de bestaande fiscale mogelijkheden en tegelijk een aanvullend pensioen op te bouwen. Pensioensparen: ideale product om maximaal te genieten van de bestaande fiscale mogelijkheden en tegelijk een aanvullend pensioen op te bouwen.
Pensioensparen: U geniet elk jaar een belastingvermindering. Pensioensparen: U geniet elk jaar een belastingvermindering. Pensioensparen: U geniet elk jaar een belastingvermindering.
Hebt u Klachten?
Elke eventuele klacht kan worden gericht aan:
 • Aan NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie;
 • of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen,
  de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel,
  tel. : +32(0)2 547 58 71,
  fax : +32(0)2 547 59 75,
  email : info@ombudsman.as,
  site : www.ombudsman.as, in laatste instantie.

Onderteken vandaag

Om in te tekenen op een KeyPension Blue spaarverzekering moet u cliënt zijn van Keytrade Bank.

Nog geen klant?
Word nu cliënt en teken in op een KeyPension Blue spaarverzekering.

Open een rekening

Al klant?
Teken nu in op een KeyPension Blue spaarverzekering.